SHOW / EPISODE

רעיונות חינוכיים סביב ההגדה וקורבן פסח | תקראו אותם - פסח | רה"י הרב יצחק שילת

42m | Apr 5, 2022

מדוע בעל ההגדה בוחר לענות לבן הרשע בפסוק שנזכר בתורה כתשובה לבן שאינו יודע לשאול? מה מאפיין את קורבן פסח? מצד אחד קורבן חובה שכל אחד מישראל חייב בו ומצד שני אינו נחשב קורבן ציבור? מה הרעיון שהוא מבטא?

והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...