SHOW / EPISODE

מה נשתנה הלילה הזה? סיפורי יציאת מצרים בתנ"ך | תקראו אותם - פסח | הרב שאול ויינגורט

40m | Apr 10, 2022

מה מיוחד בליל הסדר, ובמה שונה מצוות סיפור יציאת מצרים מהמצווה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום? במה באה לידי ביטוי אופייה של מצווה זו שמוגדרת כסיפור ולא כהזכרה? במהלך השיעור הרב סקר סיפורי יציאת מצרים שונים מהתנ"ך כהדגמה למימושים שונים של מצוות סיפור הגאולה - יציאה ממצרים והגעה לארץ, התקרבות לעבודת ה' לאחר שאבותינו היו עובדי עבודה זרה ויציאה מעבדות לחירות.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...