SHOW / EPISODE

משמעות המרור | תשפ"ד | הרב אברהם וולפסון - 6

10m | Apr 15, 2024

"כל שלא אמר שלושה דברים אלו...פסח מצה ומרור. מצוות פסח ומצה מובנים מאוד להקשר הגאולה ממצרים, וכך ניתן לראות מהפסוקים. למרור לא מובא קשר לסיפור היציאה, אך רבן גמליאל מביא את הפסוק: "וימררו את חייהם". נראה מהי המשמעות של המרור המסמל את השעבוד, אל המצה והפסח המסמלים את הגאולה, ומתוך כך את הסיבה לצורת האכילה של המרור ביחד עם המצה והפסח.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...