SHOW / EPISODE

עשר המכות - עונש או לימוד לעמ"י? | הרב אברהם וולפסון | והגדת לבנך תשפ"ג

12m | Mar 28, 2023

מההיכרות שלנו עם עשר המכות, מקבלים אנו התרשמות כי המכות באו להעניש את מצרים על מעשיהם. זו ההסתכלות הרגילה על עשר המכות. אך בפסוקי התורה המתארים את עשר המכות, נשמע בצורה ברורה כי מטרת המכות היא פעולה מעשית. המכות באות על מנת להוציא את בני ישראל מתוך מצרים. איך דברים אלה מסתדרים עם כך שבספר בראשית, יודעים אנו כי הקב"ה כחלק מתיאור השיעבוד בברית בין הבתרים, מבטיח על ענישת אותו ה-'גוי אשר יעבודו'? לשם מה ולשם מי בעצם נשלחו עשר המכות, ואיך כל זה מתקשר לליל הסדר?

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...