SHOW / EPISODE

הבן החכם | הרב אלישע אבינר | והגדת לבנך תשפ"ג

23m | Mar 28, 2023

שאלת החכם מופיעה כחלק מסדר ההגדה, ואנו קוראים אותה בכל שנה. אך, מה המשמעות של החזרה על שאלה זו, שוב ושוב לשמוע את דברי החכם ושוב ושוב לקרוא את התשובה שעונים לו. מה יוצא מהחזרה הזו על אותם הדברים, ומה יכולים אנחנו ללמוד מדברים אלו בכל פעם מחדש?

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...