SHOW / EPISODE

מצוות והגדת לבנך - מצווה שהיא חוויה | תקראו אותם - פסח | הרב יואב פלדמן

38m | Apr 10, 2022

במהלך השיעור הרב סקר מקורות שונים ביחס למספר נקודות במצוות סיפור יציאת מצרים - מדוע לא מברכים על מצווה זו, האם נשים חייבות במצווה ומה עניינה של האמירה "פסח מצה ומרור". מתוך מכלול הדברים העלה הרב את הדגשת מימד החוויה שבסיפור יציאת מצרים ובצורך בהתחדשות הסיפור בכל שנה, התחדשות החורגת ממחזור הסיפור שסופר בעבר אל עבר סיפור רלוונטי וחדש המכניס את המספר לשרשרת הדורות המספרת ביציאת מצרים.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...