SHOW / EPISODE

פותח בגנות ומסיים בשבח | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 1

8m | Apr 15, 2024

"פותח בגנות ומסיים בשבח". כחלק מההגדה חכמים נתנו כלל איך לספר את סיפור יציאת מצרים - לפתוח בגנות, ולסיים בשבח. ובעצם בהגדה מובאים פעמיים הגנות והשבח. שתי נקודות אלו מהוות את ההצלה הגופנית ואת ההצלה הרוחנית, ועליהן אנחנו מודים בהגדה.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...