SHOW / EPISODE

גאולה גשמית וגאולה רוחנית | תשפ"ד | רה"י הרב יצחק שילת - 2

15m | Apr 15, 2024

"בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". סיפור יציאת מצרים היא לא רק סיפור היסטורי אלא גם משמעותי לכל דור ודור. במצרים עם ישראל עבר תהליך של גאולה. הגאולה הגשמית, והגאולה הרוחנית. תהליך זה עם ישראל עובר בכל דור, ובעז"ה גם אנחנו נעבור אותו.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...