SHOW / EPISODE

זכר ליציאת מצרים - למה כל כך הרבה? | תשפ"ד | הרב אלישע אבינר - 5

8m | Apr 15, 2024

בתורה יש שלושים ושתיים מצוות שהן באות כ"זכר ליציאת מצרים". למה צריך כל כך הרבה מצוות לכך? למה לא מספיק רק ליל הסדר? נראה שהיסוד לכך הוא שבזכירת יציאת מצרים מתעוררת אצלנו ומתחזקת אצלנו האמונה בקב"ה.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...