SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | שיעור ז - המוטיב החמישי: "בכל דור ודור" | הרב ליפשיץ

9m | Apr 12, 2022

אדישות היא אויב גדול של האנושיות. השומע את סיפור יציאת מצרים אינו יכול להישאר ציני, והוא אמור להבין את המשמעות הקיומית של סיפור זה, ולהפנים את ההשלכה של הסיפור על חייו. אדם עם טיפת רגישות אמור לפרוץ בשירה אדירה של הודיה לקב"ה על כל הטוב שהוא זכה בו.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...