SHOW / EPISODE

מעבדות לחירות - על שורש חג הפסח | רה"י הרב חיים סבתו | והגדת לבנך תשפ"ג

14m | Mar 28, 2023

כידוע, בתנ"ך, שם הדבר מעיד על מהותו. לחג הפסח ניתנו הרבה שמות, אך ניתן לראות שחכמים התמקדו והעדיפו לקרוא לו דווקא 'זמן חירותנו'. אך מדוע? למה מתוך עניינים רבים כל כך שהתגלו ועלו ביציאת מצרים ובגאולת ישראל - ההתמקדות נעשית דווקא בנקודה זו, בנקודת השחרור מהעבדות? למה חג שמבטא את היסוד והשורש של עם ישראל, נבחר להיקרא על שם השחרור מהעבדות? מהי בעצם הגדוּלה המצויה בנקודה זו?

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...