SHOW / EPISODE

ליל הסדר כיציאה לחירות | תקראו אותם - פסח | הרב יהושע מגנס

27m | Apr 5, 2022

על אף שבסיסה של עבודת ה' הרגילה היא במעשים, דווקא בליל הסדר על האדם לבצע את המצווה באופי של חירות, בעולמו הפנימי, ולאו דווקא בצורה מעשית כלשהי. כיצד הדבר בא לידי ביטוי? במהלך השיעור הרב סקר מספר דרכים להגיע לחירות על פי האופי של ליל הסדר.והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...