សមាគមសាលាត្រាជូ - Sala Traju Association | RedCircle
show-image

សមាគមសាលាត្រាជូ - Sala Traju Association

ត្រាជូផតកាស គឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ផ្តោតទៅលើការផលិតកិច្ចសម្ភាសន៍ទៅលើប្រធានបទច្បាប់ ជាមួយវាគ្មិនជំនាញ ដើម្បីចូលរួមជំរុញការពិភាក្សា និង ការបកស្រាយចម្ងល់ច្បាប់អន្តរជាតិ និង ជាតិ ប្រកបដោយ ខ្លឹមសារ ខ្លី ខ្លឹម និងមានប្រយោជន៍។ 

Episodes

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ (ផ្នែកទី ២)
Show Details25min 5s
ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាពអាវុធមហាប្រល័យ (ផ្នែកទី ១)
Show Details22min 46s
សង្គ្រាមរុស្សី-អ៊ុយគ្រែន៖ ទិដ្ឋភាពច្បាប់អន្តរជាតិ
Show Details25min 24s
ការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ
Show Details20min 55s
ពន្ធលើប្រាក់បៀរវត្ស
Show Details17min 26s
សន្តតិកម្ម
Show Details21min 25s
ព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍ និង ស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅកម្ពុជា
Show Details22min 31s
គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកម្ពុជា (ផ្នែកទី២)
Show Details10min 36s
គោលនយោបាយជុំរុញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (ផ្នែកទី១)
Show Details14min 19s
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុបលើកទី១ (ផ្នែកទី២)
Show Details9min 36s
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ីអ៊ឺរ៉ុបលើកទី១ (ផ្នែកទី ១)
Show Details10min 41s
បទដ្ឋានគតិយុត្តខ្មែរនាអតីតកាល សម័យកណ្តាល
Show Details33min 17s
បទដ្ឋានគតិយុត្តខ្មែរនាអតីតកាល សម័យបុរាណ (សម័យអង្គរ)
Show Details31min 22s
វិវាទការងារ (ផ្នែកទិ២)
Show Details22min 11s
វិវាទការងារ (ផ្នែកទី១)
Show Details12min 39s
ការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា (ផ្នែកទី២)
Show Details10min 27s
ការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា (ផ្នែកទី១)
Show Details13min 4s
ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩ (ផ្នែកទី ៣)
Show Details15min 3s
ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩ (ផ្នែកទី ២)
Show Details22min 42s
ច្បាប់ការងារ និងជំងឺកូវីដ-១៩ (ផ្នែកទី ១)
Show Details18min 41s
ច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជា (ផ្នែកទី២)
Show Details13min 56s
ច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជា (ផ្នែកទី១)
Show Details13min 58s
អនុលោមភាពនៃបទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានអាស៊ានទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា
Show Details19min 27s
វិធានការផ្នែកពន្ធដារក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា និងសាកលលោក (ផ្នែកទី ២)
Show Details12min 52s
វិធានការផ្នែកពន្ធដារក្នុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា និងសាកលលោក​ (ផ្នែកទី១)
Show Details10min 26s
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ និងច្បាប់អន្តរជាតិ (ផ្នែកទី ២)
Show Details1hr 5min
វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ និងច្បាប់អន្តរជាតិ​ (ផ្នែកទី ១)
Show Details28min 39s