សមាគមសាលាត្រាជូ - Sala Traju Association | RedCircle

សមាគមសាលាត្រាជូ - Sala Traju Association

ត្រាជូផតកាស គឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ ផ្តោតទៅលើការផលិតកិច្ចសម្ភាសន៍ទៅលើប្រធានបទច្បាប់ ជាមួយវាគ្មិនជំនាញ ដើម្បីចូលរួមជំរុញការពិភាក្សា និង ការបកស្រាយចម្ងល់ច្បាប់អន្តរជាតិ និង ជាតិ ប្រកបដោយ ខ្លឹមសារ ខ្លី ខ្លឹម និងមានប្រយោជន៍។ 

show-image

Episodes