SHOW / EPISODE

שבת סוכות - מעמיד בדבר המקבל טומאה

14m | Sep 27, 2023

בשיעור נעסוק בדין הגמרא שאסור להעמיד את הסוכה בדבר שמקבל טומאה, ואת מחלוקת הפוסקים לגבי הדין הזה. בנוסף, נראה את דינו של החזון איש לגבי 'מעמיד דמעמיד'.

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...