SHOW / EPISODE

שלח - מניין עשרה

12m | Jun 7, 2023

בשיעור נעסוק בדין תפילה במניין: מהו מקור הדין? האם מותר לצרף למניין מחלל שבת בפרהסיה? האם עיקר המניין הוא תפילת הלחש ביחד או שמיעת הקדיש וקדושה ביחד? מה לגבי צירוף ארבעה שהתפללו לשישה שלא התפללו?

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...