SHOW / EPISODE

כי תצא - דין השבת אבידה

15m | Aug 23, 2023

בשיעור נעסוק בדין השבת אבידה, נציג את מחלוקת אביי ורבא בעניין ייאוש שלא מדעת, ונביא מספר שיטות שונות להבנת המחלוקת שלהם. מתוך כך נדון במספר דינים הקשורים בהשבת אבדה כגון: סימנים, ייאוש וזוטו של ים.

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...