SHOW / EPISODE

ואתחנן - ספק בקריאת שמע וברכותיה

13m | Jul 26, 2023

בשיעור נעסוק בשאלה מה מהפרשיות אותן אנו אומרים בקריאת שמע מדאורייתא ומה מדרבנן, ומתוך כך נדון מה עושים במקרה של ספק - האם יש צורך לחזור גם על ברכות קריאת שמע? ומה בנוגע לסתירה לכאורה שקיימת בשיטת הרמב"ם בעניין הזה?

Audio Player Image
מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...