ලොකු කතා | RedCircle
show-image

ලොකු කතා

විශ්වයේ ආරම්භය, ජීවීන් සහ අනාගතය පිළිබඳව...

Episodes

දොළොස්වන සංවාදය - ජීවිතයේ අරමුණ (දෙවන කොටස)
Show Details37min 44s
දොළොස්වන සංවාදය - ජීවිතයේ අරමුණ (පළමු කොටස)
Show Details30min 38s
එකොළොස්වන සංවාදය - වඳ වී ගිය ජීවීන් ප්‍රත්‍යුත්ථානය
Show Details52min 15s
දසවන සංවාදය - පුරාණ දැනුම පද්ධති
Show Details1hr 5min
නවවන සංවාදය - මොළය
Show Details54min 39s
අටවන සංවාදය - අභිසාරී පරිණාමය
Show Details36min 57s
හත්වන සංවාදය - ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් (දෙවන කොටස)
Show Details45min 46s
හත්වන සංවාදය - අයිසැක් නිව්ටන් (පළමු කොටස)
Show Details28min 25s
හයවන සංවාදය - තීරණ ගැනීම
Show Details23min 46s
පස්වන සංවාදය - ගණිතය
Show Details39min 15s
සිව්වන සංවාදය - පරිණාමය (දෙවන කොටස)
Show Details27min 2s
සිව්වන සංවාදය - පරිණාමය (පළමු කොටස)
Show Details27min 14s
තෙවන සංවාදය - තාක්ෂණය
Show Details33min 44s
දෙවන සංවාදය - විශ්වයේ ආරම්භය
Show Details26min 51s
පළමු සංවාදය - ඩයිසන් ගෝලය
Show Details28min 46s