• MIÉRT NEM SEGÍT A JÓISTEN?

  Több olyan emberrel is beszéltem, akik elmondták, hogy sokat imádkoztak a Jóistenhez, de nem segített nekik. És nem értették, hogy miért. Akik kíváncsiak voltak, mi az oka annak, hogy nem segít nekik a Jóisten, azóta már tapasztalják az Úristen segítségét.

  https://kialtoszo.hu/hogy-lehet-elkerulni-a-fajdalmat/

  https://kialtoszo.hu/a-vallas-a-legbiztosabb-ut-a-karhozatba/

  https://kialtoszo.hu/lelki-energia/

  22m - May 28, 2024
 • A VALLÁSOK SÁTÁNJA NEM LÉTEZIK

  Hogy van az, hogy mindenért a sátánt hibáztatjuk, ennek ellenére az ítélt napján mindenért mi leszünk számon kérve?

  A sátán a vallásos emberek legjobb barátja, mert amíg élnek, mindent ráfoghatnak, rá háríthatnak. Viszont az utolsó órában mindenki egyedül lesz, és egyedül kell számot adnia az életéről és a cselekedeteiről.

  https://kialtoszo.hu/mitol-satan-a-satan/

  https://kialtoszo.hu/aki-nem-ismerte-fel-a-satant-ismerheti-e-istent/

  https://kialtoszo.hu/hogy-lehet-elkerulni-a-fajdalmat/

  10m - May 27, 2024
 • MIÉRT BESZÉLNEK AZ ÉLŐK A HOLTAKKAL?

  Azért is beszélnek az élők a holtakkal, mert amíg éltek, ők voltak azok a személyek, akiktől figyelmet kaptak. Viszont mivel ők már nincsenek az élők sorában, már nem kaphatnak figyelmet tőlük. A figyelem által adódik át az élet, az életenergia egyik embertől a másiknak. Viszont, aki már meg van halva, nem adhat sem figyelmet, sem életet senkinek. Sem a földi maradványai, sem az ő emléke. Ezért, akik a halottakra figyelnek, a halottak emlékével foglalkoznak, valósággal összekapcsolják magukat a halállal. Ekképp ők maguk is egyre gyorsabban haladnak a halál felé.

  Jézus egymás után háromszor mondta Nikodémusznak, hogy fontos az embernek újonnan születni, különben nem láthatja Isten országát. Na de mi is történik akkor, amikor az ember újonnan születik Jézus szavai és Isten ereje által? Az, hogy érezni fogja, hogy Isten figyel rá, mert élő kapcsolatba kerül vele. És akire Isten figyel, annak Ő adja az életet, és az életerőt. Az ilyen már nem akar a halottakkal beszélni, mert tudja, hogy azáltal a romlás és a halál felé tart az ő élete. Inkább figyel az Atyára, hogy érezhesse az Ő figyelmét, éltető szeretetét, amit megoszthat azokkal, akik már nem a halott emberek emlékétől várják az örömöt, sem a halott dolgoktól, hanem az Élet Teremtőjétől, a Mindenható Istentől.

  https://kialtoszo.hu/a-vallas-a-legbiztosabb-ut-a-karhozatba/

  https://kialtoszo.hu/lelki-energia/

  https://kialtoszo.hu/es-a-buddhistakkal-mi-lesz/

  https://kialtoszo.hu/az-utolso-kep-amiit-latni-fogsz-magadrol/

  https://kialtoszo.hu/mi-hataroz-meg-teged/

  24m - May 27, 2024
 • NEM VAGYOK VALLÁSELLENES

  Meggyőződésem, hogy Jézus sem volt az. Nem volt ideje arra, hogy vallásellenes legyen, hisz el volt foglalva az igazsággal, az Élő Isten szavával. Azonban épp azáltal, hogy az igazságot szólta, és szólja ma is, leleplezi a vallások álnokságát...

  Valójában épp a vallás viszi az embereket a kárhozatba. Ráadásul Isten és Jézus nevében. Mivel a legszentebb neveket használva tartja hazugságban és babonaságban az embereket, a vallás általi kárhozat sokkal biztosabb, mint például a materializmus, ateizmus és a testi paráznaság általi kárhozat. (Mt 21:31, Mt 23:13) 

  A vallások sötétségben tartják híveiket, elhitetvén velük, hogy a feltámadás a test halála után van. Ekképp az emberek hamis ígéreteket követve, tömegesével mennek a veszedelem útján úgy, hogy azt hiszik, hogy jó tetteikért cserében a haláluk után fel fognak támadni. Az intézményesített vallásokat követve így maradnak benne sokan a lelki halálban, és szolgáltatják ki a lelküket, az életük idejét és energiáját az anyagi világnak, amely, mint egy fenevad, valósággal megeszi, elfogyasztja őket. 

  Néha feltesszük azt a kérdést, hogy van-e élet a halál után. És itt a test halálára gondolunk. A válasz pedig az, hogy a halál után nincs élet, csak a feltámadás után, ami a földi életben kell megtörténjen. Ha a földi életében nem támad fel az ember, miután a teste meghal, már nincs, ahogy feltámadjon. Na de miért kellene neki feltámadnia, hisz él? Legalábbis azt hiszi. És ez az a megtévesztés, amiben nagyon fontos szerepet vállalnak a vallások. Elrejtik az emberek elől azt a tényt, hogy Isten szerint nem az az élet, amiben most vagyunk, hanem az, amit Ő tökéletesnek teremtett, és ahol nincs sem fájdalom, sem halál. Az Ő, próféták által adott, kijelentése szerint, amit mi életnek nevezünk, nem más, mint az első halál, a test halála pedig a második. Az első halál a lelki halál, ami abban nyilvánul meg, hogy az ember lelke el van szakadva Isten Lelkétől. A lelkiismeret szerepét, amin keresztül szól Isten az ő gyermekeihez, átvette az érzelgés, amelyet a zenével, és a szórakoztatóipar egyéb eszközeivel indukálnak, és tartanak életben úgy a világban, mint a vallási mozgalmak köreiben. Ekképp az embert nem a lélek vezeti, hanem a test: a testi vágyak és kívánságok amelyeket szintén kívülről generálnak és tartanak életben, épp úgy, mint az érzelgést. 

  Az úgynevezett Sátán a vallások és a modern spirituális irányzatok segítségével a testen keresztül ejti rabul, és tartja benne az embereket az anyag szolgálatában. És noha mindenki érzi, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal, jóformán senki sem fordul Istenhez és Krisztus szavához válaszokért. A legtöbben csak a vallásokig jutnak el, és beérik azokkal a válaszokkal, amelyeket a vallások, és az elbukott földi világ urai szolgáltatnak számukra, amelyek csak arra elegendők, hogy benne tartsák őket az anyag szolgálatában, amíg az teljesen kiszipolyozza a lelküket, életük energiáját. Abból pedig tovább építi azt földi mennyországot, amely minduntalan összeomlik, és az enyészet martalékává válik úgy, hogy sokszor még híre-hamva sem marad. 

  Amennyiben az ember belátja, hogy ez a kijelentés egy tagadhatatlan és cáfolhatatlan tény, feltevődik a kérdés, hogy mit jelent az a szó, hogy kárhozat, és mi történt azzal a rengeteg lélekkel, aki erre a Földre megszületett. A válasz pedig az, hogy be lettek falazva, bele lettek temetve az ősi civilizációk várfalaiba, bástyáiba, és azok romjaival együtt a föld alá süllyedtek. Ma pedig bele vannak keverve a műanyagba, az aszfaltba, az infrastruktúrába, amire mi, modern emberek annyira büszkék vagyunk. Emberek millióinak lelke úgy kárhozik el, magyarul úgy vész kárba, hogy az Istentől eltávolodott Ádámok és Kainok által létrehozott rendszer valósággal megeszi, felemészti, elfogyasztja őket. 

  Modern szóval élve úgy is fogalmazhatunk, hogy a lélek nem más, mint létezés tudattal rendelkező élő energia. És ezt az élő energiát használják az emberi rendszerek a saját falaik és bástyáik építésére, amelyek minduntalan összeomlanak, és visszasüllyednek a földbe. Ekképp azok a lelkek, amelyek részt vettek annak építésében, azzal együtt süllyednek a földbe, a sheolba, a pokolba. A legtöbb vallás, noha beszél a lélekről és a lelkiekről, a testiségben és azáltal a földhözragadtságban tartja az embereket. Magyarul kiszolgáltatja követőinek lelkét, mint nyersanyagot a Sátánnak. A vallási és spirituális vezetők pedig fizetségül megkapják a rajtuk keresztül beszolgáltatott lelki energia egy részét pénz formájában, amelyet az emberek örömmel és önként szolgáltatnak be a gépezetnek azért a hamis reménységért és ígéretért cserében, hogy a haláluk után fel fognak támadni, ha bőkezűen adakoznak. Na de mi által lesznek bizonyos hívők bőkezű adakozók? Épp azáltal, hogy profi, kitanult tolvajokká, kizsákmányolókká válnak, akik kiváltságosabbnak gondolván magukat másoknál, többet vesznek el a közösből, mint ami járna. Azon hiedelmükben pedig, hogy ők kiváltságosabbak, mint mások, épp a vallás erősíti meg őket azáltal, hogy megdicséri, jutalmazza, és kitünteti a hű adakozókat. Tehát akkor mire is épülnek, és kit szolgálnak a vallások? Teljesen egyértelmű: a kizsákmányolásra épülnek, és a Mammont, a pénzt, avagy a Sátánt szolgálják. Ekképp a legfőbb céljuk nem más, mint az, hogy anyagiasságban, testiségben és földhözragadtságban tartsák az embereket. Elhitetik velük, hogy ez az az élet, amit Isten elképzelt, a halál után pedig azoknak lesz feltámadás, akik azt csinálták, amit ők mondtak: kiváló adakozók, és azáltal jeles kizsákmányolók voltak. Mivelhogy a vallás egy tolvaj rendszer, ami a tolvajlásra és a kizsákmányolásra épül, elsősorban a tolvajok számára kínálja fel a halál utáni életet, ami valójában maga a kárhozat. Ekképp minél értékesebb egy ember az ő szemükben, annál kisebb az értéke Isten szemében, és annál kevesebb az esélye arra, hogy meglássa az örök életet, amiről Jézus beszélt. Ugyanis azt csak az láthatja meg, aki megérti, hogy amit életnek hitt, az nem más, mint az első halál, és ahhoz, hogy bemenjen az életre, szükséges az embernek még itt, ezen a Földön feltámadni, ahogy Jézus mondja, újonnan születni, mert aki nem születik újjá az igazság ismerete és az Élő Isten ereje által, semmikképp nem láthatja meg az igazi életet, Isten országát. Viszont ez a lehetőség a testi, anyagias, földhözragadt embernek nem túl kívánatos. Ezért a legtöbben az igazság helyett a vallást választják, ami addig tömi őket hamis ígéretekkel, amíg van, amit kiszipolyozni belőlük, majd ünnepélyes keretek között eltemeti, és beprédikálja őket a képmutatók mennyországába, a pokolba. Tudják ugyanis, hogy azt, ami a test halála után történik majd velük, egyetlen testi szem sem láthatja. Ezért nincs is, aki lebuktassa a sátáni mutatványt, hacsak Isten gyermekei, akik megkapták az első halálból való feltámadás és a lelki látás ajándékát, el nem mondják embertársaiknak, hogy az a mennyország, ahova a vallások vezetik az embereket, valójában nem más, mint maga a pokol, vagy ahogy Jézus fogalmazta, a gyehenna tüze, ahova azok a lelkek kerülnek, akik itt a Földön nem támadtak fel, teljesen eltorzultak, súlyosan megkárosultak, és az élet szemszögéből használhatatlanná váltak. 

  A feltámadás, tehát itt van. Jézus Krisztus újonnan születésnek, újjászületésnek, lélek általi születésnek nevezi azt. A jelentése pedig az, hogy az Ő szavainak hallatán az ember megtudja, hogy amit eddig életnek hitt, valójában az első halál, ami azt jelenti, hogy a lélek el van szakadva, és el van távolodva Istentől. Épp azért van annyi betegség, szenvedés, harc és küszködés, mert az ember valójában egy istentelen, Istentől távoli állapotban van. Ezért szükséges neki megtérnie, elhagynia régi életvitelét, és visszafordulnia Istenhez, mint a tékozló fiú tette a példázatban. Amennyiben ezt megteszi, Isten leveszi szemeiről a leplet, és meglátja, melyek azok a dolgok, gondolatok, hiedelmek, amelyek elválasztották őt Istentől és az élettől. És amikor meglátja, hogy amit eddig életnek hitt, valójában életellenesség, halál, és őszintén megbánja tévelygését és bűneit, az Úristen elveszi azokat tőle. Ez a bűnbocsánat. Megtisztítja az ő szívét és értelmét, és bele helyezi az igazság szeretetét, annak megismerésének és megcselekvésének örömét. Ez pedig az újjászületés, más szóval a feltámadás. Feltámadás az első halálból, a lelki hallból, Ádám álmából. Ezért mondja Jézus, hogy aki az Ő szavában hisz, és cselekszi azt, amit Ő mond, nem lát halált soha örökké, általment a halálból az életre. (Jn 5:24) 

  Azt mondja a próféta által Isten, hogy térj vissza hozzám, és élj. Ebből az következik, hogy amíg az ember el van Tőle távolodva, nem él. Csupán fogyasztja, feléli az ő tartalékait, és miután azok elfogynak, eltorzulva, életöröm nélkül hagyja el a földi életet. És ez maga a kárhozat. 

  Mitől értékes egy ember? Attól, hogy használható. A vallás szemszögéből attól értékes egy ember, hogy azt csinálja, amit a vallás mond neki. És minél inkább azt csinálja, amit a vallás mond, annál használhatóbb, így annál értékesebb a vallás számára. Azonban minél inkább azt csinálja, amit a vallás és az emberi rendszerek mondanak, annál használhatatlanabb, és értéktelenebb Isten számára, mert Jézus azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Aki az emberek által létrehozott rendszert szolgálja, Istent nem szolgálhatja. Aki azt teszi, amit az emberek által létrehozott rendszer mond, nem teheti azt, amit Isten lelke mond. Aki az emberek által létrehozott rendszer számára hasznos, Isten számára haszontalan, használhatatlan. Aki az emberek által létrehozott rendszer számára értékes, Isten számára értéktelen, és fordítva: Aki Isten számára értékes, mert újjá született, és azt cselekszi, amit Isten lelke mond neki, a vallás, az emberek által létrehozott rendszer számára használhatatlan, ekképp értéktelen. 

  Valójában az a bizonyíték arra, hogy valakit nem Isten lelke vezet, hogy embereket követ, és azt csinálja, amit a földi vezetők mondanak neki. És minél inkább azt csinálja, amit a földi vezetők mondanak neki, annál jobban eltávolodik Istentől, és azáltal sérül a lélek, míg végül teljesen eltorzul. Úgy vész kárba, más szóval kárhozik el az ember lelke, hogy rendszeresen és gépiesen azt cselekszi, amit emberek mondanak, és nem azt, amit a Lélek mond neki. De hogy is cselekedhetné azt, amit a Lélek mond, ha már elhallgatott a lelkiismerete, és nem hallja a Lelket? 

  Ezért mondja Jézus háromszor egymás után Nikodémusznak, hogy fontos az embernek újonnan születni az Ő szava, és Isten ereje által, különben (amíg Isten szava helyett, emberek szavát követi) nem láthatja Isten országát. (János evangéliuma harmadik rész). 

  Az újjászületésről, a Lélek vezetéséről pedig ezt mondja: 

  „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” Jn 3:8 

  Gyarló emberek szavát, vagy a saját emberi gondolatodat követed, vagy pedig újjá vagy születve, és azt cselekszed, amit Isten mond neked? Ki számára vagy használható? Emberek által létrehozott rendszerek számára, egy vallás számára, vagy az Élő Isten számára? Ki szemében vagy értékes? Az emberek szemében, az általuk épített gépezet szemében, saját magad szemében, vagy Isten szemében? 

  „...Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 

  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” 1Jn 2:15 

  Az emberek, az általuk létrehozott rendszerek, és azok követői elmúlnak, de akit Isten lelke vezet, örökkön él. 

  Teljes hanganyag:

  https://kialtoszo.hu/a-vallas-a-legbiztosabb-ut-a-karhozatba/


  Így szívja el az életedet és a lelkedet a vallás: 

  https://is.gd/jyt73x


  2m - May 27, 2024
 • HOGY LEHET ELKERÜLNI A FÁJDALMAT?

  Az első kérdés az, hogy amennyiben valaki be van csapva, hazugságban él, elkerülheti-e a fájdalmat?

  A második kérdés pedig az, hogy amennyiben nem kerülheti el a fájdalmat, mi rosszabb? Fájdalmas szavak által kapni a szembesülést, és szabadulni meg a hazugságtól, vagy pedig súlyos testi és lelki fájdalmak által?

  https://kialtoszo.hu/a-vallas-a-legbiztosabb-ut-a-karhozatba/

  https://kialtoszo.hu/az-utolso-kep-amiit-latni-fogsz-magadrol/

  https://kialtoszo.hu/lelki-energia/

  https://kialtoszo.hu/es-a-buddhistakkal-mi-lesz/


  35m - May 27, 2024
 • VALLÁS = KÁRHOZAT

  Valójában épp a vallás viszi az embereket a kárhozatba. Ráadásul Isten és Jézus nevében. Mivel a legszentebb neveket használva tartja hazugságban és babonaságban az embereket, a vallás általi kárhozat sokkal biztosabb, mint például a materializmus, ateizmus és a testi paráznaság általi kárhozat. (Mt 21:31, Mt 23:13) 

  A vallások sötétségben tartják híveiket, elhitetvén velük, hogy a feltámadás a test halála után van. Ekképp az emberek hamis ígéreteket követve, tömegesével mennek a veszedelem útján úgy, hogy azt hiszik, hogy jó tetteikért cserében a haláluk után fel fognak támadni. Az intézményesített vallásokat követve így maradnak benne sokan a lelki halálban, és szolgáltatják ki a lelküket, az életük idejét és energiáját az anyagi világnak, amely, mint egy fenevad, valósággal megeszi, elfogyasztja őket. 

  Néha feltesszük azt a kérdést, hogy van-e élet a halál után. És itt a test halálára gondolunk. A válasz pedig az, hogy a halál után nincs élet, csak a feltámadás után, ami a földi életben kell megtörténjen. Ha a földi életében nem támad fel az ember, miután a teste meghal, már nincs, ahogy feltámadjon. Na de miért kellene neki feltámadnia, hisz él? Legalábbis azt hiszi. És ez az a megtévesztés, amiben nagyon fontos szerepet vállalnak a vallások. Elrejtik az emberek elől azt a tényt, hogy Isten szerint nem az az élet, amiben most vagyunk, hanem az, amit Ő tökéletesnek teremtett, és ahol nincs sem fájdalom, sem halál. Az Ő, próféták által adott, kijelentése szerint, amit mi életnek nevezünk, nem más, mint az első halál, a test halála pedig a második. Az első halál a lelki halál, ami abban nyilvánul meg, hogy az ember lelke el van szakadva Isten Lelkétől. A lelkiismeret szerepét, amin keresztül szól Isten az ő gyermekeihez, átvette az érzelgés, amelyet a zenével, és a szórakoztatóipar egyéb eszközeivel indukálnak, és tartanak életben úgy a világban, mint a vallási mozgalmak köreiben. Ekképp az embert nem a lélek vezeti, hanem a test: a testi vágyak és kívánságok amelyeket szintén kívülről generálnak és tartanak életben, épp úgy, mint az érzelgést. 

  Az úgynevezett Sátán a vallások és a modern spirituális irányzatok segítségével a testen keresztül ejti rabul, és tartja benne az embereket az anyag szolgálatában. És noha mindenki érzi, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal, jóformán senki sem fordul Istenhez és Krisztus szavához válaszokért. A legtöbben csak a vallásokig jutnak el, és beérik azokkal a válaszokkal, amelyeket a vallások, és az elbukott földi világ urai szolgáltatnak számukra, amelyek csak arra elegendők, hogy benne tartsák őket az anyag szolgálatában, amíg az teljesen kiszipolyozza a lelküket, életük energiáját. Abból pedig tovább építi azt földi mennyországot, amely minduntalan összeomlik, és az enyészet martalékává válik úgy, hogy sokszor még híre-hamva sem marad. 

  Amennyiben az ember belátja, hogy ez a kijelentés egy tagadhatatlan és cáfolhatatlan tény, feltevődik a kérdés, hogy mit jelent az a szó, hogy kárhozat, és mi történt azzal a rengeteg lélekkel, aki erre a Földre megszületett. A válasz pedig az, hogy be lettek falazva, bele lettek temetve az ősi civilizációk várfalaiba, bástyáiba, és azok romjaival együtt a föld alá süllyedtek. Ma pedig bele vannak keverve a műanyagba, az aszfaltba, az infrastruktúrába, amire mi, modern emberek annyira büszkék vagyunk. Emberek millióinak lelke úgy kárhozik el, magyarul úgy vész kárba, hogy az Istentől eltávolodott Ádámok és Kainok által létrehozott rendszer valósággal megeszi, felemészti, elfogyasztja őket. 

  Modern szóval élve úgy is fogalmazhatunk, hogy a lélek nem más, mint létezés tudattal rendelkező élő energia. És ezt az élő energiát használják az emberi rendszerek a saját falaik és bástyáik építésére, amelyek minduntalan összeomlanak, és visszasüllyednek a földbe. Ekképp azok a lelkek, amelyek részt vettek annak építésében, azzal együtt süllyednek a földbe, a sheolba, a pokolba. A legtöbb vallás, noha beszél a lélekről és a lelkiekről, a testiségben és azáltal a földhözragadtságban tartja az embereket. Magyarul kiszolgáltatja követőinek lelkét, mint nyersanyagot a Sátánnak. A vallási és spirituális vezetők pedig fizetségül megkapják a rajtuk keresztül beszolgáltatott lelki energia egy részét pénz formájában, amelyet az emberek örömmel és önként szolgáltatnak be a gépezetnek azért a hamis reménységért és ígéretért cserében, hogy a haláluk után fel fognak támadni, ha bőkezűen adakoznak. Na de mi által lesznek bizonyos hívők bőkezű adakozók? Épp azáltal, hogy profi, kitanult tolvajokká, kizsákmányolókká válnak, akik kiváltságosabbnak gondolván magukat másoknál, többet vesznek el a közösből, mint ami járna. Azon hiedelmükben pedig, hogy ők kiváltságosabbak, mint mások, épp a vallás erősíti meg őket azáltal, hogy megdicséri, jutalmazza, és kitünteti a hű adakozókat. Tehát akkor mire is épülnek, és kit szolgálnak a vallások? Teljesen egyértelmű: a kizsákmányolásra épülnek, és a Mammont, a pénzt, avagy a Sátánt szolgálják. Ekképp a legfőbb céljuk nem más, mint az, hogy anyagiasságban, testiségben és földhözragadtságban tartsák az embereket. Elhitetik velük, hogy ez az az élet, amit Isten elképzelt, a halál után pedig azoknak lesz feltámadás, akik azt csinálták, amit ők mondtak: kiváló adakozók, és azáltal jeles kizsákmányolók voltak. Mivelhogy a vallás egy tolvaj rendszer, ami a tolvajlásra és a kizsákmányolásra épül, elsősorban a tolvajok számára kínálja fel a halál utáni életet, ami valójában maga a kárhozat. Ekképp minél értékesebb egy ember az ő szemükben, annál kisebb az értéke Isten szemében, és annál kevesebb az esélye arra, hogy meglássa az örök életet, amiről Jézus beszélt. Ugyanis azt csak az láthatja meg, aki megérti, hogy amit életnek hitt, az nem más, mint az első halál, és ahhoz, hogy bemenjen az életre, szükséges az embernek még itt, ezen a Földön feltámadni, ahogy Jézus mondja, újonnan születni, mert aki nem születik újjá az igazság ismerete és az Élő Isten ereje által, semmikképp nem láthatja meg az igazi életet, Isten országát. Viszont ez a lehetőség a testi, anyagias, földhözragadt embernek nem túl kívánatos. Ezért a legtöbben az igazság helyett a vallást választják, ami addig tömi őket hamis ígéretekkel, amíg van, amit kiszipolyozni belőlük, majd ünnepélyes keretek között eltemeti, és beprédikálja őket a képmutatók mennyországába, a pokolba. Tudják ugyanis, hogy azt, ami a test halála után történik majd velük, egyetlen testi szem sem láthatja. Ezért nincs is, aki lebuktassa a sátáni mutatványt, hacsak Isten gyermekei, akik megkapták az első halálból való feltámadás és a lelki látás ajándékát, el nem mondják embertársaiknak, hogy az a mennyország, ahova a vallások vezetik az embereket, valójában nem más, mint maga a pokol, vagy ahogy Jézus fogalmazta, a gyehenna tüze, ahova azok a lelkek kerülnek, akik itt a Földön nem támadtak fel, teljesen eltorzultak, súlyosan megkárosultak, és az élet szemszögéből használhatatlanná váltak. 

  A feltámadás, tehát itt van. Jézus Krisztus újonnan születésnek, újjászületésnek, lélek általi születésnek nevezi azt. A jelentése pedig az, hogy az Ő szavainak hallatán az ember megtudja, hogy amit eddig életnek hitt, valójában az első halál, ami azt jelenti, hogy a lélek el van szakadva, és el van távolodva Istentől. Épp azért van annyi betegség, szenvedés, harc és küszködés, mert az ember valójában egy istentelen, Istentől távoli állapotban van. Ezért szükséges neki megtérnie, elhagynia régi életvitelét, és visszafordulnia Istenhez, mint a tékozló fiú tette a példázatban. Amennyiben ezt megteszi, Isten leveszi szemeiről a leplet, és meglátja, melyek azok a dolgok, gondolatok, hiedelmek, amelyek elválasztották őt Istentől és az élettől. És amikor meglátja, hogy amit eddig életnek hitt, valójában életellenesség, halál, és őszintén megbánja tévelygését és bűneit, az Úristen elveszi azokat tőle. Ez a bűnbocsánat. Megtisztítja az ő szívét és értelmét, és bele helyezi az igazság szeretetét, annak megismerésének és megcselekvésének örömét. Ez pedig az újjászületés, más szóval a feltámadás. Feltámadás az első halálból, a lelki hallból, Ádám álmából. Ezért mondja Jézus, hogy aki az Ő szavában hisz, és cselekszi azt, amit Ő mond, nem lát halált soha örökké, általment a halálból az életre. (Jn 5:24) 

  Azt mondja a próféta által Isten, hogy térj vissza hozzám, és élj. Ebből az következik, hogy amíg az ember el van Tőle távolodva, nem él. Csupán fogyasztja, feléli az ő tartalékait, és miután azok elfogynak, eltorzulva, életöröm nélkül hagyja el a földi életet. És ez maga a kárhozat. 

  Mitől értékes egy ember? Attól, hogy használható. A vallás szemszögéből attól értékes egy ember, hogy azt csinálja, amit a vallás mond neki. És minél inkább azt csinálja, amit a vallás mond, annál használhatóbb, így annál értékesebb a vallás számára. Azonban minél inkább azt csinálja, amit a vallás és az emberi rendszerek mondanak, annál használhatatlanabb, és értéktelenebb Isten számára, mert Jézus azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Aki az emberek által létrehozott rendszert szolgálja, Istent nem szolgálhatja. Aki azt teszi, amit az emberek által létrehozott rendszer mond, nem teheti azt, amit Isten lelke mond. Aki az emberek által létrehozott rendszer számára hasznos, Isten számára haszontalan, használhatatlan. Aki az emberek által létrehozott rendszer számára értékes, Isten számára értéktelen, és fordítva: Aki Isten számára értékes, mert újjá született, és azt cselekszi, amit Isten lelke mond neki, a vallás, az emberek által létrehozott rendszer számára használhatatlan, ekképp értéktelen. 

  Valójában az a bizonyíték arra, hogy valakit nem Isten lelke vezet, hogy embereket követ, és azt csinálja, amit a földi vezetők mondanak neki. És minél inkább azt csinálja, amit a földi vezetők mondanak neki, annál jobban eltávolodik Istentől, és azáltal sérül a lélek, míg végül teljesen eltorzul. Úgy vész kárba, más szóval kárhozik el az ember lelke, hogy rendszeresen és gépiesen azt cselekszi, amit emberek mondanak, és nem azt, amit a Lélek mond neki. De hogy is cselekedhetné azt, amit a Lélek mond, ha már elhallgatott a lelkiismerete, és nem hallja a Lelket? 

  Ezért mondja Jézus háromszor egymás után Nikodémusznak, hogy fontos az embernek újonnan születni az Ő szava, és Isten ereje által, különben (amíg Isten szava helyett, emberek szavát követi) nem láthatja Isten országát. (János evangéliuma harmadik rész). 

  Az újjászületésről, a Lélek vezetéséről pedig ezt mondja: 

  „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” Jn 3:8 

  Gyarló emberek szavát, vagy a saját emberi gondolatodat követed, vagy pedig újjá vagy születve, és azt cselekszed, amit Isten mond neked? Ki számára vagy használható? Emberek által létrehozott rendszerek számára, egy vallás számára, vagy az Élő Isten számára? Ki szemében vagy értékes? Az emberek szemében, az általuk épített gépezet szemében, saját magad szemében, vagy Isten szemében? 

  „...Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. 

  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” 1Jn 2:15 

  Az emberek, az általuk létrehozott rendszerek, és azok követői elmúlnak, de akit Isten lelke vezet, örökkön él. 


  Így szívja el az életedet és a lelkedet a vallás: 

  https://is.gd/jyt73x

  https://kialtoszo.hu/az-apokalipszis-lovasainak-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/az-utolso-kep-amiit-latni-fogsz-magadrol/

  https://kialtoszo.hu/mit-varok-az-emberektol/

  https://kialtoszo.hu/es-a-buddhistakkal-mi-lesz/

  15m - May 27, 2024
 • MIT VÁROK AZ EMBEREKTŐL?

  A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Mt 7:12

  Mi ennek a jelentése?

  https://kialtoszo.hu/lelki-energia/

  https://kialtoszo.hu/es-a-buddhistakkal-mi-lesz/

  https://kialtoszo.hu/utazas-lelekben/

  34m - May 26, 2024
 • A SZEGÉNYEK DOLGA

  Vajon könnyebb-e a szegények dolga, mint a gazdagoké? Ha azt mondja Jézus, hogy boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa, vajon mi az ő dolguk a gazdagokkal szemben?

  Ki értheti ezt?

  „...azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.

  10m - May 26, 2024
 • ÉS A BUDDHISTÁKKAL MI LESZ?

  Indiai és nepáli zarándoklatom során többféle spirituális irányzattal találkozhattam. Szemtől szembe voltam híres gurukkal, felemelkedett mesterekkel, akik sok szép dolgot mondtak, de a bibliai tanításokkal ellentétben egyikőjük sem beszélt arról, hogy van kárhozat. Az igazat megvallva, nekem is meggyőződésem, hogy a kárhozatról szóló beszéd senkit sem képes eljuttatni a mennyek országába. Na de akkor mi értelme beszélni arról? És mi lesz azokkal a buddhistákkal, és más vallásokhoz tartozó emberekkel, akik sosem hallottak Jézusról és az ő tanításairól?

  https://kialtoszo.hu/utazas-lelekben/

  https://kialtoszo.hu/az-utolso-kep-amiit-latni-fogsz-magadrol/

  https://kialtoszo.hu/mi-hataroz-meg-teged/

  https://kialtoszo.hu/testi-vagy-lelki-szemekkel-2/


  1h 29m - May 26, 2024
 • UTAZÁS LÉLEKBEN

  Régebb nagyon vágytam arra, hogy utazzak, és meg is adatott nekem, hogy utazhassak. Viszont akkor még nem tudtam, hogy utazni lehet lélekben is. Amióta megtapasztaltam a lelki utazást, már nem is vágyakozom arra, hogy testben utazzak, mert a lelki utazáshoz képest a testi utazás túlságosan korlátozott, és körülményes, és rendszerint nagyobb az ára, mint az értéke...

  https://kialtoszo.hu/mi-hataroz-meg-teged/

  https://kialtoszo.hu/emberek-akik-elfelejtettek-meghalni/

  https://kialtoszo.hu/meg-en-sem-hiszem-amit-mondok/


  Egy alkalommal például visszavitt az időben, és szemtől szemben voltam Kasztíliai Izabellával: https://kialtoszo.hu/a-diktator/

  Kívánom, hogy mindenki megismerhesse a lelki utazást, hogy eldönthesse, mi az, amire neki igazán szüksége van.

  https://kialtoszo.hu/miert-vannak-nyilvanos-lefejezesek-szaud-arabiaban/


  1h 9m - May 25, 2024
 • FELESÉGET VETTEM MAGAMNAK

  Amennyiben az élet és annak minden tartozéka és kelléke ajándék, mit jelent az, hogy a férfiak feleséget vesznek maguknak?

  https://kialtoszo.hu/az-utolso-kep-amiit-latni-fogsz-magadrol/

  https://kialtoszo.hu/a-legnehezebb-dolog-e-vilagon/

  https://kialtoszo.hu/asszonyallat-jelentese/


  27m - May 24, 2024
 • AZ UTOLSÓ KÉP, AMIIT LÁTNI FOGSZ MAGADRÓL

  Légy önazonos! Más szóval azonosulj az önmagadról alkotott képpel. Még annak ellenére is, hogy szemmel láthatóan torzul az ember önmagáról alkotott képe. Ezért vannak a legtöbben önámításban. És ennek köszönhető az is, hogy az ember szépnek látja a csúfot, és csúfnak látja a szépet. Az Istentől elfordult, földhözragadt, testi emberek nagy hangsúlyt fektetnek az énképükre, a saját magukról alkotott képre. Ezért folyton a földi énképüket építik, és szépítik. És minél több energiát fektetnek az énkép építésére és szépítésére, annál rohamosabban torzul a földi énképük, amelyet Isten hiányában követ az ő lelkük. 

  Mivelhogy nem ismerték meg azt a képet, amit Isten elképzelt, és amilyennek Isten akarja látni az Ő gyermekeit, nincs más választásuk, mint azonosulni azzal a képpel, amelyet önmagukról alkottak. Azzal az énképpel, amely Isten jelenléte nélkül egyre rondább, és egyre torzabb. Azon személyek esetében, akik mindvégig visszautasították Isten életre hívó szavát, a külső kép valósághűen tükrözi a belső romlást, a lélek torzulását. Ez a kép a földi élet végén lesz a legtorzabb és a legundorítóbb. És ezek a személyek, mivel nem kívánták megismerni azt a képet, amit Isten az emberről elképzelt, halálukkor az önmagukról alkotott legeslegtorzabb képet viszik magukkal az örökkévalóságba, ahol már nem lesz lehetőségük annak megváltoztatására. 

  Viszont azokban az emberekben, akiket Isten a gyermekeivé fogadott, Ő folyton megújítja azt a képet, amelyet Jézus Krisztus által megmutatott, Ily módon, amikor véget ér a földi életük, ők nem azzal az énképpel távoznak az örökkévalóságba, amelyet ők, Isten nélkül, saját magukról alkottak, és nem olyanok lesznek, amilyennek az ő megromlott földi szemeik látták őket, hanem olyanok, amilyennek Isten szeme látja őket: örök fiatal, örökkön gyermeki, és örökkön angyali. 

  Te milyen képpel azonosítod magad? Azzal, amelyet Isten nélkül saját magadról alkottál, vagy pedig azzal, amelyet Isten elképzelt, és megmutatott az Ő tökéletes fia, a Krisztus Jézus által? 

  „Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.” Mt 22:30 

  „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” Jn 3:3

  Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok! 

  https://kialtoszo.hu/a-legnehezebb-dolog-e-vilagon/

  https://kialtoszo.hu/asszonyallat-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/testi-vagy-lelki-szemekkel/

  15m - May 24, 2024
 • A LEGNEHEZEBB DOLOG E VILÁGON

  Azok számára, akik hisznek a feltétel nélküli szeretetben, nem okoz nehézséget, de azok számára, akiket elválasztott ettől a világtól Isten, nagy kihívást jelent odafigyelni arra, hogy mivel, és hogyan lépnek reakcióba. Olyan dolgokkal és személyekkel, akik által újra megfertőződhetnek, vagy pedig Azzal, Aki által meggyógyíthatják a fertőzötteket.

  https://kialtoszo.hu/talalkozasom-a-csodaszarvassal/

  https://kialtoszo.hu/asszonyallat-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/testi-vagy-lelki-szemekkel/


  27m - May 24, 2024
 • MI HATÁROZ MEG TÉGED?

  A legtöbben el tudják mondani, mi határozza meg őket, de arra a kérdésre, hogy mi szabadíthatná meg határaiktól, korlátaiktól, nem tudják, és nem is keresik a választ. Így a határaik és korlátaik közé bezárva tartják magukat, ahol egyre szűkül a hely, mígnem csak egy koporsó marad, ami végleg lekorlátozza a szabadságukat.

  Minden embert az őt körülvevő dolgokhoz és az emberekhez való viszonyulása határoz meg. Viszont meghatározni annyit tesz, mint határokkal, korlátokkal látni el. Amikor az ember ragaszkodik az őt körülvevő dolgokhoz, formákhoz, emberekhez, össze ragasztja, összekapcsolja magát azokkal. Viszont mivelhogy a legtöbb dolog, amihez az ember ragaszkodik, mulandóságra, rothadásra van ítélve, ragaszkodásával mulandóságra, rothadásra ítéli saját magát. Jézus még a saját testéhez sem ragaszkodott, csak az Atyához. Azonban az Atya Örökkévaló. Ekképp Jézus az Atyához való ragaszkodása által elszakította magát a mulandó dolgoktól, ekképp legyőzve a halált. 

  „És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.” Mt 5:40 

  „És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.” Mt 5:41 

  „A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.” Mt 5:42 


  Ha a korlátolt emberek látványa nem késztet arra, hogy meglásd a saját korlátaidat, és megszabadulj azoktól, addig halmozod a korlátaidat, amíg azok fojtogatni kezdenek téged. Fuldoklás közben pedig már képtelen leszel meghallani az Élő Isten szavát, ami által végleg megszabadulhatnál a korlátaidtól. Ekképp fennáll a veszélye, hogy a test halála után, a tér és az idő korlátain túl is rabja maradsz a saját korlátaidnak. És ez maga a pokol, a kárhozat. 

  https://kialtoszo.hu/az-apokalipszis-lovasainak-jelentese/


  36m - May 24, 2024
 • TESTI, VAGY LELKI SZEMEKKEL?

  Hogy tud az undor gyógyítani? Úgy, hogy az undor által az emberben megszületik a vágy, hogy elszakadjon az életellenes dolgoktól. Amennyiben jelen van bennünk bármiféle életellenesség, az Igazság Lelke felnagyítva hozza azt elénk külső (tükör-) képekben (valóságképekben), vagy álomképekben. És megadja, hogy ne a testi szemeinkkel lássuk azt, hanem Isten szemeivel. Csak így tud megtörténni, hogy az ember megundorodik a lelkében lévő bűntől, életellenességtől, amiről korábban nem szerzett tudomást. És ha megundorodott, Isten végleg kiveheti azt belőle.

  És akiből Ő kiveszi a bűnt, az életellenességet, azt semmi sem fogja elválasztani az élettől, így nem lesz, amitől meghaljon. Gyakorlatilag azáltal veszi kezdetét az örök élet, hogy a lélek megszabadul a benne lévő életellenességtől, és azáltal az elmúlásra ítélt test uralmától. (Róm 6:12, Róm 8:13, Róm 13:14, Gal 5:16-26, Ef 2:3, 1Jn 2:16)

  Viszont amennyiben az ember saját akaratából, saját értelme és testi szemei által akarja meglátni a benne lévő életellenességet és bűnt, még ha meg is látja azt, nem történik meg az undor. Ekképp meg sem szabadulhat attól, ami a lélek romlását okozza. Hogy miért? Azért mert testi szemekkel nézve a bűn nem bűn, hanem az öröm és az élvezet forrása. Legfeljebb tévedés. A test pedig nem támad maga ellen, nem ítéli el önmagát. Sőt, inkább kedvez magának.

  Csak Krisztusnak, az igazság lelkének adatott meg, hogy a bűnt annak lássa, és láttassa, ami az valójában. Aki nem az Ő szemei által látja a bűnt, hanem a saját testi szemei által, az nem szabadulhat meg a bűntől, a lelkében lévő életellenességtől. Ekképp tovább folytatja útját a romlás, a lelki torzulás, a halál és a kárhozat irányába úgy, hogy közben azt hiszi, az élet útján jár. Ezért mondja Krisztus, hogy Tőle kérjük szemeink megnyitását, és ha tiszta a szándékunk, és valóban vágyunk az igazság ismeretére, Ő megnyitja szemeinket. Ekképp pontosan azt fogjuk látni, amit látnunk kell ahhoz, hogy megundorodjunk a lelkünkben lévő bűntől, életellenességtől, az életünket uraló hiábavalóságtól. És ez őszinte bűnbánathoz, bűnbocsánathoz, ekképp valódi szabaduláshoz vezet.

  A vallások és a modern spiritualitás elhitetik az emberekkel, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek által megnyithatjuk a saját szemeinket, és tisztán láthatunk, de ez az ördög csapdája, mert valójában nem létezik semmilyen emberi módszer, ami visszaadhatná az ember lényegi látását. Azt csak az kaphatja meg, aki gyermekké válik Teremtője előtt, és akinek az Élő Isten megadja ajándékba. Bizony sokan hiszik, hogy helyesen látják az élet dolgait, és úgy mennek, és vezetnek másokat is a kárhozat útján, hogy azt hiszik, jó irányba haladnak. Ezért hirtelen fogja érni őket a veszedelem, és semmiképp meg nem menekülhetnek.

  Ha látni szeretnél, és gyermeki alázattal tudod kérni ezt, Isten úgy fogja megnyitni a szemeidet, hogy az Ő szemeivel láss, és meg is undorodj a bűntől, ami elválaszt téged az élettől. És ezáltal esélyt kapsz az igazi gyógyulásra, az életre.

  „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” Zsolt 139:23

  https://kialtoszo.hu/talalkozasom-a-csodaszarvassal/

  Gyakorlatilag azáltal veszi kezdetét az örök élet, hogy a lélek megszabadul a benne lévő életellenességtől, és azáltal az elmúlásra ítélt test uralmától. (Róm 6:12, Róm 8:13, Róm 13:14, Gal 5:16-26, Ef 2:3, 1Jn 2:16)

  Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban Rom 6:12

  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

  Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Rom 8 13-14

  Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Rom 13:14

  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

  Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.

  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,

  Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

  Az ilyenek ellen nincs törvény.

  A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

  Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők. Gal 5 16-26

  Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

  És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1Jn 2:16

  https://kialtoszo.hu/talalkozasom-a-csodaszarvassal/

  7m - May 24, 2024
 • TALÁLKOZÁSOM A CSODASZARVASSAL

  A csoda akkor veszi kezdetét, amikor a minket körülvevő világban már nem azt látjuk, amit arról megtanultunk, hanem azt, amit Isten mutat azáltal.

  https://kialtoszo.hu/miert-vannak-nyilvanos-lefejezesek-szaud-arabiaban/

  https://kialtoszo.hu/ateista-hitterito/

  https://kialtoszo.hu/az-igazi-apokalipszis/

  https://kialtoszo.hu/miert-kuld-isten-gonosz-lelket-az-emberre/

  42m - May 23, 2024
 • MIÉRT VANNAK NYILVÁNOS LEFEJEZÉSEK SZAÚD-ARÁBIÁBAN?

  A szíve mélyén mindenki vágyik a jólétre, de annak az árát kevesen hajlandók kifizetni. És vannak, akik kifizetik, és mégsem kapják meg.

  https://kialtoszo.hu/ateista-hitterito/

  https://kialtoszo.hu/a-kulso-sotetseg-jelentese/

  https://kialtoszo.hu/az-igazi-apokalipszis/

  https://kialtoszo.hu/jartam-a-pokolban/

  39m - May 23, 2024
 • ATEISTA HITTÉRÍTŐ
  1h 15m - May 23, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...