• LEHET-E BETEGSÉG NÉLKÜL ÉLNI?

  Miért kell a testnek megbetegedni, és hogy lehetséges, hogy a betegek tisztább szívűek, mint az egészségesek?

  https://kialtoszo.hu/audio


  31m | Mar 4, 2024
 • ne GYŰLÖLD ELLENSÉGEIDET!

  Csak mese, hogy lehet szeretni az ellenségeket. Beszélni lehet róla, de valóságosan szeretni az ellenséget (embernél) teljességgel lehetetlen. Viszont, ha lehetetlen, Isten miért kér ilyent tőlünk?

  https://kialtoszo.hu/audio


  10m | Mar 4, 2024
 • FELVÁLLALÁS NÉLKÜL NINCS SZABADULÁS

  Utam során többen próbáltak lebeszélni arról, hogy az interneten megosszam a bizonyságaimat. És nem csupán idegenek, hanem némelyek a barátaim és az utitársaim közül is meg lettek kísértve azzal a gondolattal, hogy el kell hagyni az internetet.

  És Isten meg is engedte nekik. Hogy miért? Azért, hogy döntsem el, kire hallgatok, az Ő Lelkére, vagy az emberek beszédére.

  Bizonyságot teszek arról, hogy többen hallották az örömhírt, gyógyultak, és szabadultak meg a megosztott bizonyságok hatására, még azután is, miután először felütötte a fejét az "el kell hagyni az internetet" irányzata.

  Ha valakit arra indít a Lélek, hogy tegyen bizonyságot az interneten, hát tegye azt, amit a Lélek mond. Ha pedig valakit, internet mentes böjtre indít a Lélek, ne késlekedjen. De ügyeljetek, mert ha nem vagytok hűségesek az Élő Isten szavához, más emberek fogják megmondani, mit kell tennetek, és abban nem lesz örömetek! És

  "Ha mi elhallgatunk, a kövek fognak megszólalni." 

  https://kialtoszo.hu/audio

  12m | Mar 3, 2024
 • LÉLEK VAGY SZELLEM 2?
  1. Amikor azt hallod, hogy valakinek jó szellemi képességei vannak, arra gondolsz-e, hogy az az ember jó és tiszta szívű, vagy inkább arra, hogy okos, és sokat tud? Tehát ez esetben a szellem szó mit jelöl, a tudás, vagy pedig az élet fáját? Az agy fejlettségére, vagy pedig a szív tisztaságára utal?
  2. Az okkultizmusban, az ezotériában és a népi babonás hiedelmekben melyik fogalmat hallod gyakran, a szellem, vagy pedig a lélek szót? Szellemvilágról, vagy pedig lélekvilágról beszélnek? Szellemidézés, vagy pedig lélekidézés történik? Szellemekkel kommunikálnak, vagy pedig Isten lelkével?
  3. Az, hogy az ember akarta irányítani Istent ahelyett, hogy arra vágyott volna, hogy Isten irányítsa, vezesse őt, a Szent Lélek küldözgetésével kezdődött-e a konzervatív kereszténységben, vagy pedig a szellemidézéssel az okkultizmusban, és a szentszellem küldözgetésével a modern, amerikai kereszténységben?
  4. Mikor távolodott el a magyar a legjobban Istentől? Amikor Szent Lélekként ismerte az Ő élő jelenlétét, vagy pedig akkor, amikor a modern tanok hatására az ógörög iratokra hivatkozva, szentszellemnek nevezték, majd küldözgetni kezdték Őt?
  5. Kikről gondolod, hogy közelebb voltak Istenhez? A nagyszüleid generációjáról, akik a Szent Lelket tisztelték, és az Élő Istent félték, vagy pedig a mai generáciőról, akik Istent, mint szellemet, és mint alkalmi havert küldözgetik saját kívánságuk szerint?

  Ha pedig valakinek a fenti kérdések után is kérdés, hogy Isten szellem-e, akit kedvünk szerint irányíthatunk, és kísérthetünk, vagy pedig Lélek, aki minket küld, hogy az Ő tökéletes akaratát cselekedjük, ami élet, fogadja meg az Úr Jézus szavát, aki azt mondja, hogy a gyümölcsök megmutatják, milyen a fa.

  Ne gondoljátok, hogy én nem találkoztam a pszüché és a pneuma fogalmával, és az azokhoz fűződő teóriákkal, és azért beszélek így. Megismertem én is sok emberi okoskodást, amivel az amerikai kereszténység elcsavarta sok jóhiszemű magyar keresztény fejét. Viszont Isten kegyelme által megismerhettem Jézus Krisztust is, aki ezt mondja.

  "Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek." Jn 14:26

  “És az a kenet, a melyet ti kaptatok tõle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz isaz és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok õ benne." 1Jn 2;27

  Engem a Mindenható Isten közel 10 éve elhívott, és elkülönített annak okáért, hogy személyesen tanítson, és hogy ne kelljen emberektől tanulnom. Felhívta figyelmem az Ő hűséges szolgájára, Károlyi Gáspárra, aki Szent Lélek által irányítva, az életét kockáztatva, magyarra fordította a Bibliát, és jó okkal, alázatos engedelmességgel nem a szentszellem szót használta fordításában, hanem a Szent Lelket, amit a későbbiekben azok, akik zsákmányként kezelték az Élő Isten szavát, szentszellemnek fordítottak, hogy az embereket szellemben, azaz agyban tartsák, manipulálhassák, kizsákmányolhassák.

  Boldog az az ember, akinek nem egy vallási szervezet, egy modern keresztény irányzat, nem test és vér jelenti ki ezeket, hanem a Mennyei Atya, akinél nincsen változás, sem annak árnyéka.

  Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

  https://kialtoszo.hu/audio

  18m | Mar 1, 2024
 • NEM MINDENT ÉRTÜNK, DE MINDEN ÉRTÜNK

  Minden ÉRTÜNK van. Még az is, amit nem ÉRTÜNK.

  Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak. Rm 8:28

  https://kialtoszo.hu/audio

  8m | Feb 29, 2024
 • KIÁLTÓ SZÓ VOLTAM A PUSZTÁBAN

  Figyelmeztetés!

  A hanganyag hallgatása közben a tested és az értelmed mindent meg fog tenni azért, hogy ne mondj igent, de ha engeded a benned lévő gyermeket szóhoz jutni, és válaszolni a hívásra, meg fogod kapni azt, amire vágytál egész életedben.

  Felolvasott részek:

  1. Jn 3:28-36 Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy õ elõtte küldettem el. 29 A kinek jegyese van, võlegény az; a võlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja õt, örvendezve örül a võlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. 30 Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. 31 A ki felülrõl jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földrõl való, földi az és földieket szól; a ki a mennybõl jött, feljebb való mindenkinél. 32 És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az õ bizonyságtételét senki sem fogadja be. 33 A ki az õ bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. 34 Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket. 35 Az Atya szereti a Fiút, és az õ kezébe adott mindent. 36 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. perm_identity


  2. Fil 2:5-11 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az Istennel egyenlõ, 7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére. perm_identity


  3. Csel 2:17-21 És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. 18 És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak. 19 És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gõzölgését. 20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelõtte eljõ az Úrnak ama nagy és fényes napja. 21 És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. perm_identity


  4. Csel 4:11-12 Ez ama kõ, melyet ti építõk megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. 12 És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

  Kinga dalai:

  https://youtu.be/qC8ABhy4m0s?list=PLVxhuomWeIuy8eJMKW9pgrDpT-RtydOll

  Letöltések:

  https://kialtoszo.hu/audio/

  23m | Feb 20, 2024
 • NEM LESZNEK SEM ORVOSOK, SEM GYÓGYSZERÉSZEK, SEM ÜGYVÉDEK

  „Erőteljes indítását érzek a szívemben hogy megosszam veletek e magasztos Istentől adatott álomképet amit a mindenható Isten tárt elém ami csak a Léleknek adatott és nem a gyarló emberi természetnek! Először is miből fakad ez indítás hát Isten kegyelméből amint halgattam az Attila élŐ felvételét amit az éjjel estvéli időben tehetett közé,úgy indult a felvétel meghallgatása hogy meghalgatom mit mond mit kapott a magasságból milyen felemelő megértéseket oszt meg ami csak fentről adatik,és ahogy belehalgattam már nem Attilát halgattam hanem az Urunk üzenetét és kijelentéseit,a ki feltárt egy nem oly rég számomra adatott képes beszédét álomképet amit már akkor mikor láthattam Isten kegyelméből megértést is megkaphattam rögvest,aminek előzménye is volt éberségemben nem álom hanem hatalmas kijelentések számomra és sokak számára Isten féltőn szeretŐ kijelentései által kaphattam meg és akkor per pillanat ahogy kaphattam Lélek által meg is osztottam sokakkal a kik a kiáltó szót kiemelték és felmagasztalták nyilvánosan interneten,holott a kiáltó Szó önmagában semmi a mindenható Isten a kiáltó Szó,és Attilát is Krisztus Urunk kegyelme tartja meg ahogy engem és sokakat,dicsőség az egy élŐ Istennek! És akkor a Lélek kijelentette erőteljesen hogy Attila egy íjjász,mert kértem Urunkat hogy mondja meg nékem hogy írná le Attila útját itt földi állapotában a Tőle való elhívására nézve! És akkor adatott Urunktól a kijentés- Ijjász!,és ahogy ezt meg kaptam meg is oszthattam,hogy Attila Isten kezében az az íjjász a ki a fejemben ledöntötte Isten kegyelméből a bábel tornyát amit ötven éven keresztül beszippantottam e világból és felépült a fejemben a bábel tornya amit igaznak véltem és távol estem Isten igazságától,így sok ilyen ijjász kellett volna már a világ kezdete óta,de hát ezt az ember nem szívesen fogadja és be sem fogadhatja Isten lelke nélkül! Úgy mutatta meg nékem Isten ,hogy Attila Isten kezében az Íjjász, de a mi Urunk az Íjj,és Ő az a ki az Íjjat kifeszíti,Ő az a ki beméri a célt,és az egy élŐ Isten az a ki nem téveszt célt és betalál ott ahol Ő akarja és amikor Ő akarja,célt ér minden esetben,mert az én fejemben ledöntötte a bábel tornyát,nap mint nap út nyílt a világosság felé az igazság Lelke által a ki adatott Isten kegyelméből! Ezért hallván Attilának e felvételét,adja Isten,hogy ő a futását elvégezte amire indította Isten az maga üdvösségére ami Isten kegyelméből mondatott ,ha mindvégig kitartassz és hallgatsz a te Istened szavára s ha mindvégig kitartassz üdvözűlsz! Mondhatnánk azt ,mert magam is feltettem ezt a kérdést Istennek hogy kitartok e mindvégig?, mert nincs ám vége a megpróbáltatásoknak ,hogy amit eddigi Utunk során megtettünk Istennel ez a könnyebbik része volt,eggyik sem könnyű az emberi természetnek a ki harcol a Lélek ellen,és kemény rögös utat kell megtenni és csak akkor járható ha engedjük hogy Krisztus fogja a kezünket,előttünk járva egyengeti utunkat hogy a keskeny úton tartson minket,hogy a drága Lélek az igazságnak Lelke felűlkerekedjen az emberi természeten,de ez anélkül nem történhet meg ,hogy az ijjász akit Isten rendelt le nem rombolja a bábelt az emberi elméletben! Szükség van az íjjászokra,szükség volt Attila íjjászra elsősorban magáért mert az ő fejében hatalmasan tornyosodott a világi bàbel,első sorban érte adatott e kihívas a világból és ezáltal sokak fejében leromboltatott a bábel torony,a hogy az én fejemben is,így járt át az igazság Lelke hogy így láthattam meg Isten kegyelméből ami nékem adatott elsősorban, mert az én szívemben volt neheztelés Attila irányába,hogy a hallgatók közűl sokan az embert magasztalják az Attilát, pedig minden Istenből fakad,és értünk adatott minden amit kaphatunk Isten kegyelméből! És az indítás Istentől sírásomban e látasokba ragadott,és indított ezt halhattam Urunktól erőteljesen amit kiiratott a fészre is Bocsáss meg! Megbocsájtok! Felszólít Isten hogy bocsáss meg!,megbocsájtás mindenekfelett!,mert ha mi nem bocsájtunk meg Istenünk sem bocsát meg nékünk! Bocsáss meg!,kérem hogy bocsásson meg mindenki,ha bárkinek neheztelés van szívében irányomba,ha bárki ellen is vétettem,tudatosan vagy tudtomon kívül! És elsősorban Istentől kérek megbocsájtást,de először bocsánatot kell kérnem, kell hogy megbocsássak,és kell hogy megbocsássanak nékem,és Isten is megbocsájt nékem és az ellenem vétkezőnek! Íly csodálatos a mi Urunk Istenünk! Bocsáss meg!Uram!Istenem!

  A kijelentés a János a Kiáltó Szó a pusztában,a hogy a mostani világban is jelen van !,azt mondja ,hogy nékem alább kell szállanom ,nektek pedig növekednetek kell Krisztusban! A hogy az imént hallhattam a felvételben Attilától,és igen!,évvel kapcsolatban kaphattam az álomképet,amibe Urunk helyezett! Attilát hozta el hozzám álomban,fiatal fiú képében de tudtam Isten lelke által hogy ő, én is fiatal voltam álomban,űltem egy magasított székben és Attila jött és egy sisak szerű fülhalgatót helyezett a fejemre azt a fűlhalgatót ,sisakot ami az övé volt előtte amin keresztűl hallotta Istent,az üdvösség sisakját helyezte a fejemre,örömködtünk,örömmel adta át és nevettünk rajta mert annyira kicsi volt a fülem hogy kisett először a fülemből a balról ami az életben is siket,és aztán sikeresen a fejemre helyezte és a fülembe a füles nem gömb végű volt láthattam hanem egyenes hosszú ami teljesen bemenet a fejembe! Dicsőséges álom és beszédes! Istentől kaptam és adom! Isten áldjon mindenkit a ki értheti Isten kegyelméből!”

  Forrás: https://www.youtube.com/@katalinbogdan8701/community

  https://kialtoszo.hu/audio

  1h 16m | Feb 9, 2024
 • MIÉRT IS SZERETTELEK VALÓJÁBAN?

  "Azért szeretjük egymást, mert lelki társak vagyunk." "Valójában egymás lelkébe szerettünk bele" – mondogatjuk egymásnak. De mi történik, amikor a lélek valóságosan belép egy kapcsolatba?

  Előző rész:

  https://kialtoszo.hu/miert-nem-vagy-boldog/

  https://kialtoszo.hu/nagy-bejelentes-szetvalasztas/

  https://kialtoszo.hu/mintaapukak-mintaanyukak-bebiztositva-az-illuzioba/

  https://kialtoszo.hu/megbocsajtas-elbocsajtas/

  https://kialtoszo.hu/bocsanatot-kerek-jehova-tanuitol/

  https://kialtoszo.hu/77-eves-gyermek/

  24m | Feb 3, 2024
 • MIÉRT NEM VAGY BOLDOG?

  Hogyan lehetnél boldog, ha nem tudod, mi választ el a boldogságtól?

  https://kialtoszo.hu/mintaapukak-mintaanyukak-bebiztositva-az-illuzioba/

  https://kialtoszo.hu/miben-segithet-a-no-a-ferfinek/

  https://kialtoszo.hu/miert-van-ennyi-valas-mostanaban-%e2%80%bc%ef%b8%8fdurva-tartalom%e2%80%bc%ef%b8%8f/

  https://kialtoszo.hu/lathatok-es-lathatatlanok/

  https://kialtoszo.hu/megbocsajtas-elbocsajtas/

  https://kialtoszo.hu/77-eves-gyermek/

  57m | Feb 3, 2024
 • NAGY BEJELENTÉS - SZÉTVÁLASZTÁS

  Az öregek és a betegek külön, mert ők már használhatatlanok a rendszer számára. A fiatalok külön, mert ők használhatók, és a gyermekek külön mert ők képezhetők, majd használhatók.

  Letöltés:

  https://kialtoszo.hu/audio

  47m | Feb 2, 2024
 • MIÉRT NEM SZERET A GYERMEK SULIBA JÁRNI?

  Azt mondják, tanulni nehéz, de azt nem tudják, hogy felejteni még nehezebb. Márpedig senki sem lehet szabad, amíg el nem felejt minden fölösleges dolgot, amivel egy életen keresztül terhelte az ő lelkét.

  Kérdés: Akarnál-e mű-velt lenni, ha tudnád, hogy amiatt boldogtalan leszel? Mit gondolsz, miért nem szeret a boldog gyermek suliba járni, a tudás fájáról kajálni?

  Melyik vagy te? Okos és intelligens, avagy lelkileg hallott? Vagy önfeledt, lelkileg élő, gyermeteg, lelkesedő?

  Nem az volt a bűn, hogy az ember felfedezett valami szépet Isten teremtésének dicsőségéből, hanem az, hogy azt mondta: „Ez az enyém!”.

  „Jézus pedig monda: Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a mennyeknek országa.” Mt 19:14

  „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.” Mt 18:3

  „Aki nem születik újjá, nem láthatja a mennyek országát.” Jn 3:3

  „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.” Mt 11:25

  „Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” Mt 5:3

  https://kialtoszo.hu/a-tokeletes-termelo-fogyaszto-unios-polgarok-gyartasi-folyamata/

  https://kialtoszo.hu/eltorlik-az-erettsegit/

  https://kialtoszo.hu/az-okkultizmus-elterjedese-magyarorszagon/

  https://kialtoszo.hu/mintaapukak-mintaanyukak-bebiztositva-az-illuzioba/

  1m | Feb 2, 2024
 • 'MEGDORGÁLTA AZ ÖRDÖGÖT' jelentése

  Mit jelent, hogy Jézus megdorgálta az ördögöt?

  Letöltés:

  kialtoszo.hu/audio 04120 szűmú felvétel.

  8m | Feb 1, 2024
 • MINTAAPUKÁK, MINTAANYUKÁK - BEBIZTOSÍTVA AZ ILLÚZIÓBA

  Aki nem engedheti meg magának, hogy bolond legyen ebben az 'új normális' világban, az igazságot sem ismerheti meg. Ekképp szabad sem lehet. 

  A szajhák és a részegesek megelőzik a minta apukákat és minta anyukákat az igazságban. 

  Miért is félelmetes az igazság? 

  Letöltés:

  04119. https://is.gd/rM2Lgn

  1h 13m | Feb 1, 2024
 • MEGBOCSÁJTÁS + ELBOCSÁJTÁS

  A test ártatlanságának elvesztése...

  Letöltés:

  https://is.gd/rM2Lgn

  50m | Jan 31, 2024
 • BOCSÁNATOT KÉREK JEHOVA TANÚITÓL

  Mivel Isten álomban megmutatta, hogy tévedtem, úgy tisztességes, hogy ezt a tévedést is megvalljam nektek.

  A beszélgetőtársam bizonyságai itt olvashatók:

  https://www.facebook.com/profile.php?id=61552794083971

  Letölthető hanganyagok: 

  https://is.gd/rM2Lgn

  1h 35m | Jan 31, 2024
 • TECHNIKA ÖRDÖGE

  Ha kívül keressük a megoldásokat, teljesen biztos, hogy tévelygünk. Viszont, ha az ember belül keresi, akkor kívül is megtalálja azt, amire szüksége van.

  A technika ördöge. Miért nevezik ördöginek a technikát? Vajon valóban a technika a hibás? 

  Letöltés: https://is.gd/rM2Lgn

  58m | Jan 31, 2024
 • 77 ÉVES GYERMEK

  Egyeseknek most ér véget, másoknak pedig most kezdődik a gyermekkor...

  Letöltés:

  https://kialtoszo.hu/audio

  29m | Jan 30, 2024
 • MIBEN SEGÍTHET A NŐ A FÉRFINEK?

  Csak a külső építésében segíthet ember az embernek. A belső építésében nem. Amit kívül építünk, elvész. Csak az marad meg örökre, amit belül építünk. 

  Letölthető hanganyagok: 

  http://kialtoszo.hu/audio

  41m | Jan 30, 2024
 • ÉS MÉGIS KÍVÁNATOS

  Ha nem akartál volna jó lenni, még mindig jó lennél.

  Letölthető hanganyagok: 

  http://kialtoszo.hu/audio

  55m | Jan 29, 2024
 • MIÉRT VAN ENNYI VÁLÁS MOSTANÁBAN? ‼️DURVA TARTALOM‼️

  Mi az oka, hogy az elmúlt években hirtelen megnőtt a válóperek száma?

  Letölthető hanganyagok: kialtoszo.hu/audio

  1h 11m | Jan 29, 2024
Audio Player Image
Kiáltó Szó
Loading...