• INAY TUNAY KANG MAHALAGA - Ptr. Efren Malitig

  INAY TUNAY KANG MAHALAGA

  1 Timoteo 2:15 Ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol, kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay.

  Mga Taga-Galacia 3:28 Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.


  Special qualities of the Mother


  1. Special armament of God

       

  Mga Hukom 4:19 Sinabi ni Sisera kay Jael, “Nauuhaw ako. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig na maiinom?” Ang babae ay kumuha ng sisidlang-balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli.


  Mga Hukom 4:21 

  Dahil sa matinding pagod, nakatulog nang mahimbing si Sisera. Si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. 

  Sa gayon, namatay si Sisera.


  ‭‭Ester‬ ‭4:16‬ ‭ASND‬‬

       ““Humayo ka, tipunin mo ang lahat ng Judio na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng tatlong araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay.””


     Genesis 3:15 Kayo ng babae'y aking pag-aawayin,   binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,   at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw.


  2. Role model and great leader maker

      16th president of the US

  assasinsted april 15, 1865

  All that I am or ever hope to be, I owe to my mother.” —Abraham Lincoln


      2 Timoteo 1:5 Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya, na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito.


  3. Exhibited deep concern for the family  1Samuel 25:Nabal at Abigail

      

  Ruth 3:1 Naomi at Ruth


  Isang araw ay kinausap ni Naomi si Ruth. Sabi niya, 

  “Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan.  4. Can bring strange joy to the heart of man


  Genesis‬ ‭2:23‬ ‭MBB05‬‬

       “Sinabi ng lalaki, “Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto; babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha.””

        

  5. They posses extra ordinary perseverance 

     Mga Kawikaan 31:10 -28 


  Conclusion;

  Mga Kawikaan 31:30 Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaing gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan.

  Mga Kawikaan 31:31 Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.


  Service Date: May 15, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/d3pxe2ivBb/

  55m | May 17, 2022
 • LIVE YOUR LIFE FOR CHRIST - Bro. Joshua Kyle Malitig

  LIVE YOUR LIFE FOR CHRIST

  LUKE 5:1-11

  Luke 5:1-3

  1 Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng Lawa ng Genesaret, at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Dios. 2 May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. 3 Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka, na itulak iyon nang kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao.

  Luke 5:1-3

  1 Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng Lawa ng Genesaret, at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Dios. 2 May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. 3 Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka, na itulak iyon nang kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao.

  Luke 5:4-6

  4 Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo, at makakahuli kayo ng isda.” 5 Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat.” 6 Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat.

  Luke 5:7-9

  7 Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. 8 Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako.” 9 Ganito ang naging reaksiyon niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya, sa dami ng nahuli nila.

  Luke 5:10-11

  10 Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo kundi mga tao na upang madala sila sa Dios.” 11 Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus.

  LIVE YOUR LIFE FOR CHRIST

  PETER WANTS TO SUBMIT EVRYTHING TO CHRIST.

  LET CHRIST USE YOUR BOAT.

  (Let God use whatever you have)

  Luke 1:3

  “... Sumakay Siya sa isang bangka … naupo si Jesus sa bangka at nangaral”.

  Paul use His life

  1 Corinthians 9:22

  To the weak I became weak, to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings

  declaration

  Lord you can use my Boat

  LET CHRIST USE YOUR STRENGTH.

  (push forward for the gospel)

  Luke 1:3

  3 “.. na itulak iyon nang kaunti sa tubig ..”

  1 Peter 4:10

  Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms

  LET CHRIST MAKE UP FOR YOU

  (let Him Correct and improve you).

  Luke 5:4-6

  to do or have something as a way of correcting or improving (something else)

  Let Christ Show you His way of doing things

  Luke 5:4-6

  4 Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo, at makakahuli kayo ng isda.” 5 Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat.” 6 Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat.

  LET CHRIST USE YOU TO BLESS OTHERS

  (Call them.)

  Luke 1:7

  7 Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka, hanggang sa halos lumubog na sila.

  Matthew 5:16 In the same way, let your light shine before others, so that[a] they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.

  Luke 5:11

  11 Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus.

  CONCLUSION:

  LET CHRIST BE THE CENTER OF YOUR LIFE

  Set Your Mind on Things Above

  Colossians 3 : 1-3

  1Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.

  2Set your minds on things above, not on earthly things.

  3For you died, and your life is now hidden with Christ in God.

  But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

  Matthew 6:33


  Service Date: May 8, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/d3oVuBJMKa/

  37m | May 17, 2022
 • Great Commission - Ptr. Efren Malitig

  Great Commission - Ptr. Efren Malitig


  Date: April 17, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMiXseeoIf/

  1h 5m | May 3, 2022
 • Tara na! - Ptr. Analiza Malitig

  Tara na! - Ptr. Analiza Malitig


  Date: April 24, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMjAdDHoWT/

  47m | Apr 24, 2022
 • Masayang maglingkod kung makikilala mo Siya - Ptr. Efren Malitig

  Masayang maglingkod kung makikilala mo Siya

  Mga taga-Colosas 1:15


  Date: April 10, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMijhUlStV/

  1h 0m | Apr 10, 2022
 • Choose Wisely - Ptr. Zaren Malitig (CJCRSG Main; Sto. Tomas Batangas)

  Date: April 3, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMhdCYfuhW/

  43m | Apr 3, 2022
 • Let Jesus do His Maths in our lives - Ptr. Ronald Calinao (CJCRSG Pangasinan)

  Let Jesus do His maths in our lives

  (Marcos 6:30-44)

  v30Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro.

  v31Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito,

  "Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti."

  v32Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako.

  v33Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus

  at nauna pang dumating doon kaysa kanila.

  v34Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay.

  v35Nang dapit-hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw.

  v36Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain."

  v37Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." "Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" tanong ng mga alagad.

  v38"Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, "Lilima po, at dalawang isda."

  v39Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo nang pulu-pulutong sa damuhan.

  v40Kaya't naupo sila nang manda-mandaan at lima-limampu.

  v41Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos.

  Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin.

  v42Ang lahat ay nakakain at nabusog. v43Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng labindalawang bakol.

  v44Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki.

  Just like what Jesus did,in order for miracles and multiplication to happen, Let us:

  1. Focus on the more important (v.30,34)

  -Don’t dwell on problems that can hinder His miracles to happen and blessings to flow

  1Pedro 5:7

  Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.

  2. Surrender what we have to God (v38,41)

  - Just bring it to God, let Him perform, not us

  3. Expect the multiplication to happen

  (v42-44)

  Luke 19:8

  Tumayo si Zaqueo at sinabi niya kay Jesus, “Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman,

  isasauli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses.”

  Juan 6:35

  Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.


  Service Date: March 27, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMehTrwayn/

  37m | Mar 27, 2022
 • The Potter and the Clay - Sis. Athina Alorro Vispo (CJCRSG Main; Sto. Tomas Batangas)

  Service Date: March 20, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMdp4sh4Gx/

  47m | Mar 20, 2022
 • Malungkot ang langit kung wala ka doon - Ptr. Efren Malitig (CJCRSG Main; Sto. Tomas Batangas)

  Malungkot ang langit kung wala ka doon

  1. He prayed for our assurance

  Juan 17:9 “Idinadalangin ko sila; hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo.

  Juan 17:15 Hindi ko idinadalanging kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa Masama!

  Juan 17:20 “Hindi lamang sila ang idinadalangin ko; idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod.

  2.You are the father's gift to Jesus

  Juan 17:9 “Idinadalangin ko sila; hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo.

  Juan 17:10 Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin; at napaparangalan ako sa pamamagitan nila.

  3Jesus clothed us in such a way that we are suited to be with Him

  “I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one—”John‬ ‭17:22‬ ‭NIV‬‬

  Juan 17:22 Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa.

  4. We are the glory of Christ

  “Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila.”

  ‭‭Juan‬ ‭17:10‬ ‭ASND‬‬

  Conclusion;

  Juan 17:24 “Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig.

  He gave us His Word, the Word carries the joy, and the joy give us strength to overcome.


  Service Date: March 13, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/cMbl70lrc3/

  44m | Mar 13, 2022
 • Gaano kahalaga na konektado ka sa church - Ptr. Jhonel Meera (CJCRSG Main; Sto. Tomas Batangas)

  Date: Jan. 24, 2021

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/bF00svdr7U/

  1h 4m | Mar 10, 2022
 • Follower of Christ - Bro. Kyle Malitig (CJCRSG Main; Sto. Tomas Batangas)

  Follower of Christ (Christian)

  Luke 19:1-10

  Actions of Zacchaeus

  1. Seek wholeheartedly - Luke 19:2-4

  Jeremiah 29:13

  You will seek me and find me when you seek me with all your heart.

  2. Obey Immediately - Luke 19:5-6

  James 1:22

  22 But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.

  3. Live Holy- Luke 19:7-8

  1 Corinthians 10:31

  So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.

  "We should not bend God's Word to fit our lives - we must bend our lives to fit God's Word."


  Date: Mar. 06, 2022

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/bB_My1a-Au/

  50m | Mar 7, 2022
 • Paano binabago ng Diyos ang puso ng isang tao? By Ptr. Efren Malitig (CJCRSG Main Sto. Tomas)

  Paano binabago ng Diyos ang puso ng isang tao?

  “Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad; wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay, at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa.”

  Jeremias 17:9‭-‬10 RTPV05


  Date: Jan. 17, 2021

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/bwFATshYb7/

  37m | Mar 3, 2022
 • Is the Lord your Shepherd? by Ptr. Zaren Malitig (Sto. Tomas Batangas)

  Is the Lord your Shepherd?

  " The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name’s sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever."

  - Psalms 23:1‭-‬6 NIV -

  Watch the full sermon here:

  https://fb.watch/bt4tFPPhQD/

  55m | Mar 1, 2022
 • Jesus in every Book of the Bible | Pastor Efren Malitig | CJCRSG Main

  Listen to Pastor Efren Malitig as he preaches about the evidence that Jesus is in every book of the Bible, he will also remind us about salvation and how sin can interrupt God's fellowship with us. Recorded on April 04, 2021, at CJCRSG Main, Sto. Tomas City, Batangas.

  53m | Apr 8, 2021
 • The Learnings from the life of Judas Iscariot | Pastor Harold Simon | CJCRSG Main

  Judas Iscariot is one of the known character in the Bible for a not good reason, but his life can give us learnings and understanding on how privileged we are today. Let's hear from Pastor Harold Simon on how we can learn from Judas' life. Recorded on March 28, 2021 at CJCRSG Main, Sto. Tomas City, Batangas.

  33m | Mar 29, 2021
 • Ako, Akin, Sarili ko | Pastor Gil Austria | CJCRSG San Pablo

  In this podcast, Pastor Gil Austria explains how selfishness can make our lives miserable, and how love to other people and  self-denial can change one's life. Recorded at CJCRSG San Pablo on March 21, 2021.

  31m | Mar 25, 2021
 • Deep Faith | Pastor Efren Malitig | CJCRSG San Pablo

  Listen to Pastor Efren Malitig as he talks about our deep Faith as a Christian, recorded at CJCRSG San Pablo on March 14, 2021.

  43m | Mar 16, 2021
Audio Player Image
CJCRSG Podcast
Loading...