• הלכות שמיטה ויובל - יג

  חלק הלויים - ערי הלווים ומתאר העיר (א-ו), גאולת הלווים (ז-ט), חלק ונחלה בארץ (י-יב), ייחוד האדם לדרך ה' (יג).

  E98 - 10m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - יב

  בתי ערי חומה - מכירת בית בעיר חומה (א-ד2), זמן הגאולה (ה-ז), הקדש ויובל (ח-ט), הגדרת בית עיר חומה (י-יד), חלות דין בתי ערי חומה (טו1-טז).

  E97 - 11m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - יא

  שדה אחוזה - מכירת הקרקע היא זמנית (א-ד1), חישוב שווי שדה אחוזה (ד2-ח), הגבלות גאולת הבעלים (ט-יד), יד שניה (טו-טז2), גאולה שלמה (יז-יח), מתנה וירושה (יט-כא).

  E96 - 18m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - י

  היובל - מצוַת מניין השנים וקידוש שנת היובל (א-ב1), חשבון השנים של הרמב"ם (ב2-ד2), החשבון במסורת (ה-ז), חיובו מן התורה והמצוות הנלוות (ח1-ט2), תקיעת שופר (י-יב), המצוות המעכבות (יג-יד), יובל ושביעית (טו-טז). 

  E95 - 16m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ט

  שמיטת כספים - תוקף המצוה (א-ג), זמן ההשמטה (ד1-ה), חובות הנשמטים ושאינם נשמטים (ו-טו), תקנת הפרוזבול (טז-כז), המחזיר חובו והנמנע מלהלוות (כח-ל).

  E94 - 27m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ח

  החשוד על השביעית - הכלל (א), מכירה והשאלה לחשוד (ב-ז), חיזוק ידי גוי והעבודה בסוריה (ח-ט), קניית פירות מעם הארץ (י-יג), קנייה מחשוד (יד), דיני חשוד (טו-כ).

  E93 - 15m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ז

  הביעור - סוף זמן אכילת פירות שביעית וביעורם (א-ג2), ביעור פירות שונים ודמי פירות (ד-ח), זמן הביעור במקומות השונים (ט-יב), הכלל בחלות שביעית וחלות ביעור (יג-יד), פירות שונים בדין שביעית ודין ביעור (טו-כא).

  E92 - 22m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ו

  איסור סחורה; דמי שביעית - סחורה בפירות שביעית (א-ה), חילול פירות שביעית (ו-ט), תשלום חוב מדמי שביעית (י1-טו).

  E91 - 12m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ה

  קדושת פירות שביעית - הכלל (א), אכילה שתייה וסיכה (ב-ז), הדלקה צביעה כביסה ורפואה (ח-יא2), שימושי מסחר (יב-יד), זמן אכילת פירות שביעית (טו-טז), הפסד (יז-כג).

  E90 - 25m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ד

  הצומח בשביעית; הארץ החייבת - ספיחים מן התורה ומתקנת חכמים (א1-ד), איסור ספיחי שביעית שיצאו לשמינית (ה-ח), שיוך הפירות לשנה השביעית (ט-יג), כוונת הזריעה בפול המצרי (יד-טו), פירות המתקיימים זמן רב בשדה (טז-כא), קטיף פירות האילן בשביעית (כב-כג), הפקרת הבעלות (כד), גבולות הארץ החייבת (כה-ל).

  E89 - 34m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ג

  תוספת שביעית - האיסור בזמן המקדש (א), חרישה בשדה אילן (ב-ט1), מלאכות המותרות גם בזמן המקדש (ט2), מלאכות האסורות גם בזמן הזה (י-יא2).

  E88 - 12m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - ב

  זיבול והסרת אבנים - הטיפול בזבל (א-ה), לקיחת אבנים משדהו (ו-יב), הכנת הקרקע לבניית גדר (יג-יד).

  E87 - 15m - May 22, 2023
 • הלכות שמיטה ויובל - א

  עבודת הארץ והאילן - המצוות והאיסור מן התורה (א-ג), פעולות שנועדו להצמיח האסורות מדברי חכמים (ד-ו), פעולות מותרות שנועדו לקיים (ז-י), היתרים וקנסות (יא-כב).

  E86 - 30m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - יב

  פטר חמור - פדיון ונתינה או עריפה (א-ג), איסור הנאה ואחריות הפדיון (ד1-ה), זמן המצוה (ו), מצוַת עריפה (ז), במה פודים (ח-יג), הפטורים מפדיון (יד-יז), נדמה לחמור (יח), ספקות (יט-כב), חובת מעשר בהמה בפדיון (כג-כד). 

  E85 - 27m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - יא
  פדיון הבן - חובת המצוה (א-ה), מתן הפדיון (ו-ח), הפטורים מהפדיון (ט-יב), הגדרת "פטר רחם" (יג-טז), זמן החיוב (יז-יח), ספק בן בכור ביולדת אחת (יט-כ), ספקות בין שתי יולדות באותה משפחה (כא-כה), ספקות בין שתי משפחות (כו-ל).
  E84 - 27m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - י
  ראשית הגז - הגדרת הדין והמין החייב (א1-ג), טעם ראשית הגז וכלל המתנות (ד-ה), הפטורים מראשית הגז (ו1-יב), שיעור הצאן והגז החייב (יג-טו2), שיעור נתינה לכהן (טז), ראשית הגז חולין (יז).
  E83 - 12m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - ט
  מתנות מן הבהמה השחוטה - חובת המתנות (א), בהמת קודש (ב-ד), סוג הבהמה ומטרת השחיטה (ה-ח1), בעלות על הבהמה ושותפות (ח2-יג), גזל המתנות (יד-טז2), אופן חלוקת המתנות (יז-כא), דרך כבוד במתנות (כב).
  E82 - 25m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - ח
  עשיית העיסה - הזמן שבו אפשר להפריש חלה מן העיסה (א-ג), הזמן שבו חייב להפריש חלה מן העיסה (ד-ט), טהרת העיסה (י-יא), חלת עם הארץ (יב-טו).
  E81 - 14m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - ז
  צירוף עיסות - עיסות של כמה אנשים או מינים שונים (א-ד2), עיסה המחברת שתי עיסות (ה-ז), שינוי בעלות (ח-י), מן המוקף בפטור ובטמא (יא-יב), עיסה שכולה מיועדת לחלה (יג1-יג2).
  E80 - 18m - May 22, 2023
 • הלכות ביכורים - ו
  החייב בחלה - מרכיבי העיסה (ב), הבעלות על העיסה (ג-ו), סדר הפרשות תרומה וחלה (ז), עיסה לבהמה ולגוי (ח-י), עיסה מעורבת מפטור וחייב (יא), אפייה בתנור (יב1-יד), שיעור העיסה החייבת בחלה (טו1-טז1), צירוף עיסה או לחם (טז2-יח), עיסה גדולה לחלוקה (יט-כ).
  E79 - 21m - May 22, 2023
Audio Player Image
הרמב"ם היומי 7 - ספר זרעים | הרב חיים סבתו
Loading...