EPISODES
 • שערי תשובה א, מד-מח - "בחסד ואמת יכפר עוון"

  כיצד ניתן ליישב את הפסוק "בחסד ואמת יכפר עוון" עם העיקרון שה' איננו ותרן? במהלך השיעור נראה כי קידוש השם ומעשים טובים מועילים אף כנגד חיוב מיתה וייסורים. כמו כן נעסוק בשאלה האם האדם אמור להמשיך לזכור את חטאיו לאחר תשובתו או שמא עליו לשכחם ולפתוח דף חדש.

  9m | Oct 3, 2022
 • שערי תשובה א, מא-מג - הרוצה בתשובה

  על האדם לחזור בתשובה בעצמו תוך תפילה שה' יעזור לו. לאחר מכן עליו להתפלל שה' יכפר על חטאיו, וגם שה' שוב ירצה בקרבתו, כפי שמתבטא בהבדל בין קרבן חטאת המכפר לקרבן עולה המרצה.

  רעיונות אלה באים לידי ביטוי בברכת השיבנו שבתפילת עמידה ובכל תפילת נעילה.

  12m | Oct 3, 2022
 • שערי תשובה א, כה-כט - הכניעה המעשית

  על בעל התשובה להתנהג בכניעות גם בלב וגם במעשה, גם מול חבריו וגם מול הקב"ה. כדי לעקור את שורש החטאים שהוא המידות המגונות, וכי כך ראוי לעבוד את ה', מתוך ענווה.

  10m | Sep 20, 2022
 • שערי תשובה א, כא-כה - הבושה והכניעה

  על החוזר בתשובה להרגיש מלא בושה וכלימה בעקבות חטאיו, הבושה נובעת ממספר מרכיבים - הבנת האדם את מעלתו, הבנת חומרת החטא והפנמת העמידה לפני ה'. אם אדם יפנים את שלושת המרכיבים הללו הוא יתבייש בחטאו החמור שלא מתאים למעלתו, ועוד כשה' רואה אותו.

  בשיעור גם נעסוק בכניעה ובענווה שעל החוזר בתשובה להרגיש, וכן בשאלה: האם מותר לאדם להתגאות בשביל להעביר מסר חינוכי?

  10m | Sep 19, 2022
 • שערי תשובה א, טו-כ - אשרי אדם מפחד תמיד?

  אחד מעיקרי התשובה לפי רבינו יונה היא הדאגה מהחטא - על אדם לדאוג שהחטא לא יחזור על עצמו. מכאן, נעסוק בפירוש הפסוק 'אשרי אדם מפחד תמיד', על איזה סוג של פחד מדובר ומה חיובי בו?

  עוד עיקר הוא הצער המעשי על החטא, האדם צריך לבטא את הצער הפנימי שלו גם בחיצוניות, כמידה כנגד מידה ביחס לאיברים שגרמו לחטא.

  10m | Sep 14, 2022
 • שערי תשובה א, יב-יג - הכאב על החטא

  מידת היגון והכאב שמרגיש האדם על חטאו מעידה על יחסו של האדם לחטא, שורשה של התשובה הכנה הוא הכאב הראוי שמעיד שהאדם תפס את חומרת החטא כהוגן, כך גם בבקשת סליחה בין אדם לחבירו. בשיעור גם נעסוק בשאלה: מה ההבדל המהותי שבין יגון לייאוש?

  11m | Sep 12, 2022
 • שערי תשובה א, י-יא - החרטה ועזיבת החטא

  כמה עיקרים יש לתשובה לשיטת רבנו יונה ומדוע החרטה היא העיקר הראשון? כיצד ייתכן שהחרטה קודמת לעזיבת החטא ומתי אין הדבר נכון, מה כוללת החרטה ומה כל זה קשור לזיכרון יום המיתה? במהלך השיעור נעסוק בשאלות אלה מתוך דבריו של רבנו יונה ביחס לחרטה ולעזיבת החטא הנמנים אצלו בראש עיקרי התשובה.

  16m | Sep 6, 2022
 • שערי תשובה א, ב-ט - איחור התשובה

  במהלך השיעור נעסוק בחומרת איחור התשובה ובהשלכות של האיחור על תהליך החזרה בתשובה. בנוסף נעסוק בדרגות שונות של תשובה.

  14m | Sep 5, 2022
 • שערי תשובה א, א (חלק ב) - חסדי ה' בתשובה

  לא רק בעצם האפשרות לחזור בתשובה רואים חסד א-לוהי אלא גם בפרטי התשובה ניתן לראות חסד מה': ה' מקבל אפילו את תשובתו של החוטא מתוך מרד. וכן, גם תשובתו של החוזר מתוך צרות מתקבלת. בנוסף, לאחר שאדם מתחיל את תהליך התשובה הקשה ה' עוזר לו ומוריד מכשולים מדרכו.

  אך אליה וקוץ בה, יש גם חומרה שנגרמת בגלל שה' נתן בחסדו את האפשרות לחזור בתשובה, והיא ההקפדה על חוטא שלא שב בתשובה על אף שעמדה בפניו האפשרות.

  15m | Aug 30, 2022
 • שערי תשובה א, א (חלק א) - חסד התשובה

  איך ייתכן שאדם ימחק את עברו וימרק את חטאיו?

  תמיהה זו עולה מהתבוננות במושג התשובה, חז"ל הרגישו בתמיהה זו וענו שהתשובה נוצרה בחסד הא-ל לפני בריאת העולם ולכן היא כה על-טבעית. חכמי פנימיות התורה הסבירו שהאפשרות לחזור בתשובה עובדת כי גם כשהאדם חוטא הנשמה שלו לא נפגעת (לעומת הגוף הנפש והרוח) ולכן אפשר לבנות בניין חדש ונקי מחטאים בהתבסס על הנקודה הטהורה שבאדם שהיא הנשמה.

  10m | Aug 29, 2022
שערי תשובה | רה"י הרב חיים סבתו
Loading...