show-image

Y Cast

در این پادکست حسان سوال هایی رو میگه که شاید سوال خیلی ها باشه!

این پادکست برای ذهن های کاوشگره، برای کنجکاوی برای یادگیری.