show-image

VISHWA SHANTI / विश्वशान्तिः [=World Peace]

Spiritual, non-dual, sanskrit and english

Episodes

कुमारशिक्षा १२. शमदमादिसिद्धिपर्यन्तं स्वाश्रमोचितकर्मानुष्ठानम्
Show Details12min 14s
Complete works 46—Inspired Talks 2—Bravery, sincierity, devotion in any spiritusl path leads to the Whole, superconciousness
Show Details4min 18s
ऋग्वेद सुबोध भाष्य १।१।१-२ हिन्दी -ಕನ್ನಡ
Show Details45min 19s
कठोपनिषत् वल्ली २ —मन्त्र १-१०—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details20min 34s
KathOpaniSHat 2nd vallee—Simple translation
Show Details14min 44s
8.9. Deliberation on the ultimate reality
Show Details24min 38s
कठोपनिषत् वल्ली १ (अन्त)—मन्त्र १०-२९—हिन्दी सरलानुवाद
Show Details22min 23s
KathOpaniSHat 1st vallee—Simple translation
Show Details19min 35s
कठोपनिषत् वल्ली १—मन्त्र १-९
Show Details20min 19s
KEnOpaniSHat 4—Simple translation into English
Show Details6min 29s
केनोपनिषद् ४ (अन्तिम खंड)—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details17min 32s
8.8. Deliberation on the ultimate reality
Show Details21min 45s
KEnOpaniSHat 3—Simple translation into English
Show Details6min 6s
केनोपनिषद् ३—यक्ष, उमा हैमवती—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details17min 55s
Complete works 45—Inspired Talks 1—Liberation is beyond good & evil, World is the expressed form of God
Show Details8min 2s
KEnOpaniSHat 2—Simple translation into English
Show Details3min 21s
केनोपनिषद् २—सरल हिन्दी अनुवाद
Show Details10min 57s
KEnOpaniSHat 1—Simple translation into English
Show Details7min 6s
केनोपनिषद् १—सरल हिन्दी अनुवाद—गीताप्रेस्
Show Details16min 28s
KenOpaniSHat summary—Sri Satya Sai Baba
Show Details14min 36s
IshAvAsyOpaniSHat simple translation
Show Details11min 54s
ईशावास्योपनिषत् सरलानुवाद हिन्दी
Show Details18min
कुमारशिक्षा ११. कर्मयोगस्य महत्त्वम्
Show Details14min 29s
Brahmasutra 1.1.4— Tattu samanwayAt—SwAmi ShivAnanda
Show Details17min 23s
Brahmasutra sutra 2 & 3-SwAmi ShivAnanda—JanmaAdyasya yatah & ShAstryOnitwAt
Show Details13min 9s
वेदान्तदर्शन ब्रह्मसूत्र १। १। सूत्र ५-१२ गीताप्रेस्
Show Details14min
ब्रह्मसूत्रवृत्तिः- १। १। सूत्र ५-१२- अद्वैतमञ्जरी
Show Details5min 8s
Brahmasutra Introduction and sutra 1-SwAmi ShivAnanda
Show Details42min 50s
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಾರ (ब्रह्मसूत्र सार) ಕನ್ನಡ, संस्कृत, हिन्दी 1.1.1-4
Show Details32min 50s
कुमारशिक्षा ८.धर्म-पापक्षय-ज्ञान-मोक्ष; ९.कर्मयोग-ज्ञानयोग; १०.ऋणत्रय-संन्यास
Show Details26min 41s
Complete works 44—The god of love is his own proof+Human representations of the divine ideal of love+Conclusion
Show Details23min 51s
स्तोत्ररत्नावली— १०. शिवाष्टकम्(ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್)
Show Details14min 8s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 3 & 4.1
Show Details11min 45s
कुमारशिक्षा ७—धर्मसन्दिग्धतापरिहारः, स्त्रीशूद्रानधिकारः
Show Details10min 30s
स्तोत्ररत्नावली— ९. वेदसारशिवस्तवः(ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತವಃ)
Show Details12min 41s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 2—2
Show Details9min 21s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 1—2, 2—1
Show Details13min 53s
Brahmasutra ShAnkarabhAshya Adhyaya 1. PAda1. AdhikaraNa1. SUtra 1—1
Show Details9min 13s
ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्य शंकराचार्य २— Brahmasutra Superimposition—Shankara 2 (last portion)
Show Details13min 37s
ब्रह्मसूत्र अध्यासभाष्य शंकराचार्य १— Brahmasutra Superimposition—Shankara 1
Show Details10min 54s
EeshAvAsyOpaniSHat 2—Shree SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details7min 8s
ईशावास्योपनिषत् २—शाङ्करभाष्यम्—हिन्दीभाषानुवादसहितम्—गीताप्रेस्
Show Details6min 28s
8.7. Deliberation on the ultimate reality—Shree D.B.GangoLLi
Show Details10min 56s
कुमारशिक्षा ६—वेदार्थ-ऋष्यादिमहिमा (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details13min 44s
स्तोत्ररत्नावली—शिवस्तोत्राणि—८—श्रीशिवापराधक्षमापनस्तोत्रम् (संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details29min 2s
स्तोत्ररत्नावली—शिवस्तोत्राणि—७—शिवमानसपूजा (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 49s
कुमारशिक्षा ४—श्रुति-स्मृति-विधि-निषेध-परमार्थ; ५—वर्णाश्रमधर्मः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details19min 17s
कुमारशिक्षा ३—श्रुति-स्मृति-संस्काराः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details17min 17s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—६—परमेश्वरस्तोत्रम् (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details11min 13s
कुमारशिक्षा २.२—वेदोत्पत्तिः, विवाह-पुत्रप्रकाराः (संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details21min 5s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—५—न्यासदशकम् (सार्थमूल—संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 42s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—४—श्रीहरिशरणाष्टकम् (सार्थ;संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details12min 31s
कुमारशिक्षा २.१— कुमारशिक्षा २.२—वेदोत्पत्तिः, विवाह-पुत्रप्रकाराः(संस्कृत-ಕನ್ನಡ)
Show Details32min 40s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—३—विष्णुषट्पदी (सार्थ;संस्कृत-हिन्दी-ಕನ್ನಡ)
Show Details9min 13s
कुमारशिक्षा १—परमपूज्य-वासुदेवानन्दसरस्वती-टेम्बेस्वामी-सत्यस्वरूप-प्रशंसा
Show Details39min 42s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—२—श्रीविष्णोरष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् (सार्थम्)
Show Details13min 22s
स्तोत्ररत्नावली—विनयस्तोत्राणि—१—मङ्गलम् (सार्थम्)
Show Details10min 48s
Complete works 43-Universal love, Highest devotion, The triangle of Love—SwAmi VivEkAnanda
Show Details24min 14s
8.6. Deliberation on the ultimate reality—Shree D.B.GangoLLi
Show Details17min 45s
EashOpaniSHat 1—SwAmi ParamAnanda+ISKCON
Show Details14min 6s
EeshaavaasyOpaniSHat 1—SAKSHI publication
Show Details5min 42s
EeshAvAsyOpaniSHat shanti mantra and 1st mantra—Dr. P.V.Vartak
Show Details16min 21s
ಈಶೋಪನಿಷತ್ ೧—ईशोपनिषत् १—EeshOpaniSHat 1—SwAmi KrishNAnanda, Aurobindo, Satyasaibaba, ಮಿ.ಚೌ ರಾಮರಾಯರು, ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್, ದೇವುಡು ಮತ್ತು ಡಿವಿಜಿ
Show Details27min 35s
8.5. Deliberation on the ultimate reality— Sri D.B.GangoLLi
Show Details22min 58s
Ishavasya upanishad 1—ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ೧—ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ+ಪಂಚಾನನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
Show Details27min 11s
EeshAvAsyOpaniSHat 1—VishishTAdwaita(ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್—ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಭಾಷ್ಯ)
Show Details35min 6s
EeshAvAsyOpaniSHat ShAnkarabhASHya Mantra 1—Sri Sri SachchidAnandEndra Saraswatee SwAmeeji
Show Details9min 20s
ईशावास्योपनिषत् मन्त्र १— गीताप्रेस् हिन्दीभाष्य
Show Details5min 15s
Complete works 42—The Bhakta's renunciation results from love+
Show Details19min 18s
8.4.Deliberation on the ultimate reality
Show Details19min 9s
Complete works 41—The chosen ideal, method and means, preparatory renunciation
Show Details29min 21s
8.3.Deliberation on the ultimate reality
Show Details19min 28s
Complete works 40—The mantra-om-word and wisdom + Worship of substitutes and images
Show Details14min 16s
Complete works 39.2—Incarnate teachers and incarnation
Show Details5min 31s
Complete works 39.1—Spiritual realisation, the aim of bhaktiyoga+The need of guru+Qualifications of the aspirant and the teacher
Show Details31min 16s
8.2. Deliberation on the ultimate reality
Show Details20min 46s
Complete works 38— The philosophy of Ishwara
Show Details13min 37s
Complete works 37—Definition of bhakti
Show Details17min 7s
8.1.Deliberation on the ultimate reality culminating in intuitive experience
Show Details20min 42s
7.6. Meditations 6—The inference of the world illogical
Show Details10min 2s
7.5. Meditations 5— K.A. KrishnaswAmy Aiyer
Show Details25min 5s
Complete works 36— The ishta
Show Details24min 5s
Complete works 35—The chief symbols
Show Details28min 40s
Complete works 34— The need of symbols
Show Details20min 5s
Complete works 33—The teacher of spirituality
Show Details32min 47s
Complete works 32—The first steps to bhaktiyOga
Show Details25min 31s
Complete works 31— Preparations for BhaktiyOga
Show Details27min 48s
Complete works 30— Secret of KarmayOga
Show Details24min 26s
Complete works 29—Freedom
Show Details34min 57s
Complete works 28—Non-attachment is complete self-abnegation
Show Details35min 35s
7.4. Meditations 4—My own Existence, I can never doubt
Show Details10min 28s
Complete works 27—We help ourselves, not the world
Show Details25min 33s
Complete works 26— What is duty
Show Details29min 8s
Complete works 25— Secret of work
Show Details27min 16s
7.3. Meditations 3—No uniformity of opinion among people concerning abstract ideas
Show Details11min 39s
7.2. Meditations 2—The assumption of a substratum is of no avail to the realist
Show Details11min 40s
7.1. Meditations 1— The correlatives of knowledge
Show Details7min 4s
6. BrahmavidyA 12
Show Details37min 42s
6. BrahmavidyA 11
Show Details29min 41s
6. BrahmavidyA 10
Show Details23min 37s
6. BrahmavidyA 9
Show Details10min 2s
Lights on the upanishads 20
Show Details7min 10s
Lights on the upanishads 19
Show Details9min 51s
Lights on the upanishads 18
Show Details10min 24s
Lights on the upanishads 17
Show Details11min 50s
Lights on the upanishads 16
Show Details7min 4s
Lights on the upanishads 15
Show Details17min 22s
Lights on the upanishads 14
Show Details15min 18s
Lights on the upanishads 13
Show Details18min 23s
Lights on the upanishads 12
Show Details14min 23s
Lights on the upanishads 11
Show Details20min 34s
Lights on the upanishads 10
Show Details16min 11s
Lights on the upanishads 9—ShAndilyavidyA Final
Show Details18min 21s
Lights on the upanishads 8
Show Details8min 9s
Lights on the upanishads 7—ShAndilyavidyA
Show Details16min 41s
Lights on the upanishads 6
Show Details7min 22s
Complete works 24—Each is great in his own place 3
Show Details10min 38s
6. BrahmavidyA 8
Show Details7min 10s
Lights on the upanishads 5
Show Details20min 18s
Lights on the upanishads 4
Show Details14min 55s
Lights on the upanishads 3
Show Details9min 55s
Lights on the upanishads 2
Show Details11min 57s
Complete works 18—Paper on Hinduism 2
Show Details27min 14s
Complete works 16—Unity, the goal of religion
Show Details16min 11s
6. Brahmavidya 7
Show Details18min 33s
MahAnArAyaNa Upanishad 4 (Mantra 6,7)
Show Details15min 56s
Complete works 15— Some customs of the Hindus
Show Details8min 53s
Complete works 14—Buddhism 4
Show Details20min 43s
Complete works 13— Buddhism in India 3
Show Details15min 47s
Complete works 12—Buddhism in India 2
Show Details23min 18s
Complete works 11— Buddhism in India 1
Show Details15min 49s
Complete works 10— Breathing and meditation
Show Details19min 50s
Complete Works of Swami Vivekananda 1– Introduction — Our Master and his message
Show Details24min 58s
Complete works 9— Bhakti or Devotion 3
Show Details11min 3s
Complete works 8— Bhakti or Devotion 2
Show Details19min 53s
Complete Works 7— Bhakti or Devotion 1
Show Details10min 40s
Complete works 6— The practical vedanta 2
Show Details20min 10s
Complete works 5— The practical vedanta 1
Show Details15min 29s
Complete works 4— The powers of the mind 2
Show Details10min 29s
Complete works 3— The powers of the mind 1
Show Details24min
Complete works 2—Response to welcome@Chicago + Work and its secret
Show Details26min 37s
5. AwasthA traya vivEka 12
Show Details16min 49s
5. AwasthA traya vivEka 11
Show Details13min 13s
6. BrahmavidyA 6— Or the knowledge of the ultimate reality
Show Details6min 15s
5. AwasthA traya viveka 10
Show Details12min 20s
5. AwasthA traya vivEka 9
Show Details11min 53s
5. AwasthA traya vivEka 8
Show Details27min 27s
5. AwasthA traya VivEka 7
Show Details19min 14s
5. AwasthA traya vivEka 6
Show Details18min 36s
5. AwasthA traya vivEka 5
Show Details10min 54s
5. AwasthA traya VivEka 4
Show Details14min 22s
5. AwasthA traya vivEka 3
Show Details8min 36s
Complete works 23— Each is great in his own place 2
Show Details18min 57s
Complete works 22—Each is great in his own place 1
Show Details13min 11s
6. BrahmavidyA 5
Show Details17min 21s
4. AwasthA traya or The unique method of vedanta 2
Show Details9min 11s
4. AwasthA traya or The unique method of vedanta 1
Show Details15min 2s
3. Adwaita Pancharatnam 9
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 8
Show Details8min 1s
3. Adwaita Pancharatnam 7
Show Details10min 22s
3. Adwaita Pancharatnam 6
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 6
Show Details10min 47s
3. Adwaita Pancharatnam 5
Show Details19min 43s
3. Adwaita Pancharatnam 4
Show Details12min 28s
3. Adwaita Pancharatnam 3
Show Details12min 6s
3. Adwaita Pancharatnam 2
Show Details19min 18s
3. Adwaita Pancharatnam 17
Show Details25min 30s
6. BrahmavidyA 4
Show Details10min 44s
3. Adwaita Pancharatnam 16
Show Details14min 55s
3. Adwaita Pancharatnam 15
Show Details13min 43s
3. Adwaita Pancharatnam 14
Show Details15min 51s
3. Adwaita Pancharatnam 13
Show Details15min 27s
3. Adwaita Pancharatnam 12
Show Details13min 58s
3. Adwaita Pancharatnam 11
Show Details11min 41s
3. Adwaita Pancharatnam 10
Show Details15min 40s
3. Adwaita Pancharatnam 1
Show Details20min 52s
2.1. AdhyAtma Yoga
Show Details29min 8s
2. AdhyAtma Yoga Last session
Show Details27min 14s
2. 3-9. AdhyAtma YOga
Show Details11min 50s
2.1—2. AdhyAtma Yoga
Show Details13min 25s
Complete works 21—Karma in its effect on character 2
Show Details14min 36s
6. BrahmavidyA 3
Show Details16min 51s
MahAnArAyaNa upanishad discourse 3
Show Details12min 31s
Complete works of Swami Vivekananda 20
Show Details10min 30s
1. 15. A broad outline of vedanta
Show Details18min 47s
1. 42-46 (Last). A broad outline of vedanta
Show Details12min 22s
1. 33-41. A broad outline of vedanta
Show Details20min 37s
1. 26-32. A broad outline of vedanta
Show Details21min 8s
1. 18-25. A broad outline of vedanta
Show Details14min 17s
1. 16,17. A broad outline of vedanta
Show Details12min 9s
1. 14. A broad outline of vedanta
Show Details19min 58s
1. 13. A broad outline of vedanta
Show Details11min 56s
1. 8—10. A broad outline of vedanta
Show Details17min 27s
1.12. A broad outline of vedanta
Show Details12min 26s
1.11. A broad outline of vedanta
Show Details12min 12s
1. 4-7. A broad outline of vedanta
Show Details19min 48s
1. 2-3. A broad outline of vedanta
Show Details11min 18s
1.1. A broad outline of vedanta
Show Details15min 41s
MahAnArAyaNa upanishad discourse 2
Show Details8min 45s
MahAnArAyaNa upanishad explanation 1
Show Details16min 56s
6. BrahmavidyA or the knowledge of the ultimate reality 2
Show Details21min 20s
Lights on the upanishads 1
Show Details16min 32s
Complete works of Swami VivEkAnanda 19
Show Details7min 9s
6. BrahmavidyA 1
Show Details18min 56s
5. AwasthA traya VivEka 14
Show Details18min 40s
5. AwasthA traya vivEka 13
Show Details13min 21s
Pure Shaankara vedanta- Karma, Bhakti, Jnana yogas
Show Details46min 11s
Upanishads Preface 2— SAKSHI
Show Details11min 58s
Upanishads by SAKSHI publication, Preface 1
Show Details17min 48s
The Upanishads, Preface 1 by Sri Aravinda Maharshi
Show Details11min 51s
The Upanishads, Preface 2— Sri Aurobindo
Show Details24min 16s
The upanishads, Preface by Swami ParamAnanda
Show Details14min 19s
The gleams of science in the upanishads, Preface 2
Show Details20min 3s
The Gleams of science in the upanishads, Preface 1— Dr. P.V. Varthaka
Show Details21min 15s
Reconcilliation or agreement of all religions
Show Details8min 24s
EeshAvAsyOpanishad Preface
Show Details5min 3s
EeshAvAsyOpanishad Bhashya Preface
Show Details13min 32s
Importance of a single guru and a single path
Show Details26min 36s
Lights on the upanishads 21
Show Details22min 48s
6. BrahmavidyA 1— Sri D.B.GagoLLi
Show Details18min 56s
Complete works 17
Show Details11min 21s