نور درون - The Light Within | RedCircle
show-image

نور درون - The Light Within

هدف: اشاعه حکمت کابالا. حکمت کابالا این قدرت را دارد که هدف

و مأموریت منحصر به فرد شما را به منظور دستیابی به اصلاحات

نهایی و دستیابی به پتانسیل شما آشکار کند

کابالا می تواند تغییرات مثبت جهانی ایجاد کند تا بشریت را برای

دستیابی به تحقق واقعی خود توانمند سازد.

مطالعه کابالا زندگی شما را آسان تر، شادتر و معنادارتر می کند

Episodes

بخشش : رمز آزادی و آرامش / Forgiveness
Show Details30min 23s
Overcoming Challenges / برخورد با نگرانی ها
Show Details32min 37s
راه حل مسایل زندگی جوانان / Solutions for the Young Generation
Show Details31min 8s
Noah / کشتی نوح
Show Details28min 20s
Relationship with Our Spouses & Others / رابطه ما با همسر و دیگران
Show Details32min 32s
Spiritual Parenting Part 2 / تعلیم و تربیت از دیدگاه کبالا
Show Details27min 45s
Spiritual Parenting Part 1 / تعلیم و تربیت از دیدگاه کبالا
Show Details32min 55s
How to Have More Faith / نقش ایمان در زندگی ما
Show Details30min 44s
How to Overcome Shyness / چگونه خجالت وکمروی را از بین ببریم
Show Details30min 17s
Free Will vs Destiny / اراده آزاد در برابر سرنوشت
Show Details33min 43s