සිත නිවන බුදු බණ - Sitha niwana budu bana | RedCircle
show-image

සිත නිවන බුදු බණ - Sitha niwana budu bana

මාතර,ගොඩඋඩ, අරියවංශාලංකාරාමයේ පටිගතකරනලද ධර්මදේශනා මෙහි ඇතුලත් වේ..

Now you can listen to the buddhist sermons where recorded in ariyawanshalankaramaya temple , godauda, matara , srilanka.

Episodes

සදහම් දේශනා අංක 01
Show Details45min 24s