show-image

افسانه شه باش

حکایت یک افتخار


داستانی اسطوره ای که با شنیدنش، شخصیت بهتری پیدا می کنید.


هر قسمت، درسی است از زندگی... چالشی است آشنا و راه حل مواجه شدن با آن..


شه باش را گوش نکنید، شهباش را زندگی کنید... .

Episodes

شهباش - فصل دوم - یک
Show Details24min 5s
شهباش - فصل اول - ده
Show Details26min 45s
شهباش - نه
Show Details19min 29s
شهباش - هشت
Show Details17min 30s
شهباش - هفت
Show Details28min
شهباش - شش
Show Details18min 30s
شهباش - پنج
Show Details19min 31s
شهباش - چهار
Show Details20min 30s
شهباش - سه
Show Details23min 55s
شهباش - دو
Show Details20min
شهباش - یک
Show Details20min 18s