• Sgwrsio Pennod 28 - Nadolig - Siarad Gyda Miss O'Hare

  [English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Miss O'Hare. Rydyn ni'n trafod creu cynnwys Cymraeg ar-lein, cerddoriaeth, diwylliant, y Nadolig a mwy!


  Today I'm talking with Miss O'Hare. We discuss creating Welsh content online, music, culture, Christmas and more!

  1h 6m - Dec 18, 2023
 • Sgwrsio Pennod 27 - Siarad Gyda Ryan

  [English below] Heddiw dw i'n siarad â Ryan. Rydyn ni'n trafod teisennau, sefydlu busnes mewn pandemig a mwy!


  Today I'm talking with Ryan. We discuss cakes, setting up a business in a pandemic and more!

  33m - Nov 19, 2023
 • Sgwrsio Pennod 26 - Siarad Gyda Laurie

  [English below] Heddiw dw i'n siarad â'r digrifwr, Laurie. Trafodwn gomedi, archaeoleg a sut y gall treiglad cywir fynd o'i le!


  Today I’m speaking with comedian, Laurie. We discuss comedy, archaeology and how a correct mutation can go wrong!

  49m - Oct 7, 2023
 • Sgwrsio Pennod 25 - Siarad gyda Danny

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda'r reslwr pro o dde Cymru, Danny Jones.

  Rydyn ni'n siarad am reslo, teithio a mwy.


  Today I'm talking with pro wrestler from south Wales, Danny Jones. 

  We talk about wrestling, travel and more.


  37m - Jul 2, 2023
 • Sgwrsio Pennod 24 - Siarad Gyda Natasha

  [English Below] Heddiw dwi'n siarad gyda Natasha. Mae Natasha yn dod o Fryste. Rydym yn trafod dysgu Cymraeg, agor meithrinfa Gymraeg yng Nghasnewydd a mwy.

  Today I'm speaking with Natasha. Natasha comes from Bristol. We discuss learning Welsh, opening a Welsh language nursery in Newport and more.

  30m - Jun 9, 2023
 • Sgwrsio Pennod 23 - Siarad gyda Ro

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Ro. Rydyn ni'n trafod dod o America, byw yng ngogledd Cymru, crempogau a grefi a mwy.

  Today I'm speaking with Ro. We're discussing coming from America, living in north Wales, pancakes and gravy and more.

  46m - Apr 2, 2023
 • Sgwrsio Pennod 22 - Siarad gyda Stephen Rule aka Doctor Cymraeg

  [English below] Heddiw dwi'n siarad â Stephen Rule. Rydyn ni'n trafod Doctor Cymraeg, bod yn awdur, Croeso i Wrecsam, Duolingo a mwy.

  Today I'm speaking with Stephen Rule. We're discussing Doctor Cymraeg, being an author, Welcome to Wrexham, Duolingo and more.

  41m - Mar 5, 2023
 • Sgwrsio Pennod 21 - Siarad gyda Megan

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Megan. Dyn ni'n trafod yr effaith mae dysgu Cymraeg wedi ei gael ar ein bywydau, dod yn athrawes Cymraeg a symud i Awstralia!

  Today I'm speaking with Megan. We discuss the impact learning Welsh has had on our lives, becoming a Welsh teacher and moving to Australia!

  37m - Feb 5, 2023
 • Sgwrsio Pennod 20 - Siarad gyda Bethan - Eisteddfod 2022

  [English below] Ces i’r cyfle i recordio pennod fyw yn yr Eisteddfod eleni.

  Diolch i Bethan am rhannu ei thaith a'i gwaith anhygoel yn Y Bartneriath Awyr Agored.

  Diolch i'r 'Steddfod ac Y Pod.


  I had the opportunity to record a live episode at the Eisteddfod this year.

  Thank you Bethan for sharing her journey and amazing work with The Outdoor Partnership.

  Thank you to the 'Steddfod and Y Pod.

  45m - Dec 4, 2022
 • Sgwrsio Pennod 19 - Siarad gyda Bwncath - Tafwyl 2022

  [English below] Ces i’r cyfle gwych i siarad gyda Bwncath yn Tafwyl.

  Diolch i Tafwyl a Bwncath am y sgwrs. Profiad arbennig iawn i fi.

  I had the great opportunity to speak with Bwncath in Tafwyl.

  Thanks to Tafwyl and Bwncath for the conversation. A very special experience for me.

  45m - Sep 4, 2022
 • Sgwrsio Pennod 18 - Panel Y Dysgwyr Gyda Rosie a Rhiannon - Tafwyl 2022

  [English Below] Ces i’r cyfle i siarad ar y panel y dysgwyr gyda Rosie a Rhiannon yn Tafwyl.

  Helen oedd yn cadeirio.

  Diolch i Tafwyl a Dysgu Cymraeg Caerdydd.


  I had the opportunity to speak on the learner panel with Rosie and Rhiannon at Tafwyl.

  It was chaired by Helen.

  Thank you to Tafwyl and Dysgu Cymraeg Caerdydd. 

  47m - Jul 7, 2022
 • Sgwrsio Pennod 17 - Siarad Gyda Jess

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Jess. Ar hyn o bryd mae Jess yn astudio Cymraeg Mewn Blwyddyn.

  Rydyn ni'n trafod dysgu, tips treigladau a mwy!

  Today I'm speaking with Jess. Jess is currently studying Cymraeg Mewn Blwyddyn (Welsh in a Year).

  We discuss learning, teaching, mutation tips and more!


  31m - Jun 1, 2022
 • Sgwrsio Pennod 16 - Siarad Gyda Kate Owen

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Katie Owen. Dechreuodd Katie ddysgu Cymraeg dim ond 1 mis yn ôl!

  Mae Katie yn gyflwynydd a DJ o Gymru ond yn byw yn Llundain ar hyn o bryd. Rydyn ni'n siarad am Iaith ar Daith, Gŵyl Leeds a mwy.

  Today I'm speaking with Katie Owen. Katie started learning Welsh just 1 month ago!

  Katie is a presenter and DJ from Wales but currently live in London. We talk about Iaith ar Daith, Leeds Festival and more.

  30m - May 8, 2022
 • Sgwrsio Pennod 15 - Siarad Gyda Francesca

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Francesca. Enillodd Francesca Medal Dysgwyr yr Urdd 2019.

  Rydyn ni'n trafod ein taith gyda Chymraeg, hunaniaeth, casglu records a mwy.

  Today I'm speaking with Francesca. Francesca won the Welsh Learners Medal at the 2019 Urdd.

  We discuss our journey with Welsh, identity, collecting records and more.

  52m - Mar 6, 2022
 • Sgwrsio Pennod 14 - Nadolig - Siarad gyda Gwenno ac Ellis Lloyd Jones

  [English Below] Pennod 14 - Nadolig!

  Heddiw dwi'n siarad gyda Gwenno ac Ellis. 

  Rydym yn trafod pob dim Nadoligaidd!

  Ffilmiau, traddodiadau teulu, anrhegion a mwy!


  Today I'm talking with Gwenno and Ellis.

  We're talking all things Nadolig!

  Films, family traditions, presents and more!

  52m - Dec 15, 2021
 • Sgwrsio Pennod 13 - Siarad Gyda Lily, Mirain a Jacob

  [English below] Dw i wedi ymuno gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

  Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio mewn partneriaeth â Phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i gynyddu cyfleoedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

  Ni'n trafod ein hardaloedd, yn siarad Cymraeg yn yr Ysgol a ein dyfodol ni.


  I've teamed up with Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

  Coleg Cymraeg Cenedlaethol works in partnership with Universities, further education institutions and apprenticeship providers to increase study opportunities through the medium of Welsh.

  We discuss our areas, speaking Welsh in School and our futures.


  36m - Dec 9, 2021
 • Sgwrsio Pennod 12 - Siarad Gyda Scarlett

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Scarlett. Mae Scarlett yn dod o Ganolbarth Cymru a byw ym Mharis.

  Rydyn ni'n trafod agweddau tuag at Gymraeg, hunaniaeth a geiriau sy'n slapio.

  Today I'm speaking with Scarlett. Scarlett is from Mid Wales and lives in Paris.

  We discuss attitudes towards Welsh, identity and words that slap.

  34m - Nov 21, 2021
 • Sgwrsio Pennod 11 - Siarad Gyda Liz

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Liz. Mae Liz yn byw yn Sir Benfro a mae hi wedi dechrau tydalen instagram i helpu dysgwyr gyda geiriau natur!

  Rydyn ni'n trafod cyfryngau cymdeithasol, cerddoriaeth, a myw!

  Today I'm speaking with Liz. Liz lives in Pembrokeshire and has started an Instagram page to help learners with nature words.

  We discuss social media, music, and more!

  35m - Oct 22, 2021
 • Sgwrsio Pennod 10 - Siarad gyda Geordan

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Geordan. Mae Geordan yn byw ym Cleveland, Ohio a mae hi wedi bod dysgu Cymraeg a cwrdd â phobl enwog ar y ffordd.

  Rydyn ni'n trafod cerddoriaeth, Gruff Rhys, teithio i Gymru a myw!

  Today I'm speaking with Geordan. Geordan lives in Cleveland, Ohio and she has been learning Welsh and meeting celebs on the way.

  We discuss music, Gruff Rhys, traveling to Wales and more!

  34m - Sep 26, 2021
 • Sgwrsio Pennod 9 - Siarad Gyda Nastya

  [English below] Heddiw dwi'n siarad gyda Nastya. Mae Nastya yn byw ym Moscow a mae hi wedi bod dysgu Cymraeg ar ei phen ei hun.

  Rydyn ni'n trafod cardiau post Cymraeg, Llanfair PG a myw!

  Today I'm speaking with Nastya. Nastya lives in Moscow and she has been learning Welsh on her own.

  We discuss Welsh language post cards, Llanfair PG and more!

  31m - Jul 21, 2021
Audio Player Image
Sgwrsio
Loading...