ගැලවීම | RedCircle
show-image

ගැලවීම

ගැලවීම - මිදීම - ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබීම

Episodes

12. මාර්ගයද සත්‍යද ජීවනයද මමයි (24.11.2020)
Show Details15min 5s
11. ඔබ නිදහස් පුද්ගලයෙකි (23.11.2020)
Show Details13min 43s
09. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ගැලවුම්කාර දෙවිඳුන්යැයි හඳුනාගැනීම (21.11.2020)
Show Details15min 12s
08. ගැලවීම යනු ජයගැනීමයි (20.11.2020)
Show Details15min 12s
07. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින් ගැළවීම (19.11.2020)
Show Details14min 12s
06. ඇදහිල්ල (18.11.2020)
Show Details15min 12s
05. පූර්වයෙන් තෝරාගනු ලැබූවන් (17.11.2020)
Show Details15min 12s
04. ගැලවීම යනු සදාතන ජීවනයයි (16.11.2020)
Show Details15min 12s
03. ගැලවීම පාපයට කමාව ලැබීමයි (15.11.2020)
Show Details9min 48s
02. ගැලවීම ආශීර්වාදයක් (14.11.2020)
Show Details15min 12s
01. ගැලවීම කාහටද (13.11.2020)
Show Details14min 47s