EPISODES
 • הלכות מילה - ג

  ברכות המילה וחשיבותה - סדר הברכות (א-ג), מילת גרים ועבדים (ד-ה), מילה בלא ברכה (ו), מילת גויים (ז), מעלות מצוַת המילה (ח-ט). 

    

  8m | Apr 25, 2023
 • הלכות מילה - ב

  מעשה המילה - המוהל וכלי המילה (א), ביצוע המילה (ב), תיקון המילה (ג-ה), מילה בשבת וביום טוב (ו-י).

    

  12m | Apr 25, 2023
 • הלכות מילה - א

  חובת המילה וזמנה - החייבים למול (א-ב), החייבים במילה (ג-ז), זמן המילה (ח), מילה הדוחה שבת ויום טוב (ט-טו), חולה (טז-יח).

    

  22m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - יא

  ברכות המצוות - סוגי הברכות (א-ב), ברכה על מצוות חכמים (ג-ד), ברכה ועשייה (ה-ט), נוסח הברכה (י-טו), ברכה על מנהג (טז).

    

  18m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - י

  ברכות הודאה ושבח - שהחיינו (א-ב), על הטוב ועל הרע (ג-ז), ברכת הגומל וברכת הנס (ח-ט2), ברכות הראייה (י1-יג), תופעות טבע (יד-טו), ברכת הקשת, ברכת הלבנה וברכת החמה (טז-יח), גויים (יט), יהי רצון בסכנה ובהצלחה (כ-כב), ברכת הלומד (כג-כד), תפילת הדרך (כה), סיכום (כו).

    

  29m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ט

  ברכות הריח - סוגי הברכות (א-ו), ריח ללא ברכה (ז-ט).

    

  8m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ח

  ברכות הפירות ושאר אוכלים - הכללים (א-ד), שאר מאכלים (ה-ט), טעות וספק (י-יב), הקדימות בברכות (יג), ברכת 'מעין שלוש' (יד-טז).

    

  19m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ז

  מנהגי הסעודה - כבוד בפתיחת הסעודה (א-ה), מהלך הסעודה (ו1-י), סיום הסעודה (יא-טו).

    

  15m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ז


  מנהגי הסעודה - כבוד בפתיחת הסעודה (א-ה), מהלך הסעודה (ו1-י), סיום הסעודה (יא-טו).

  15m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ו

  נטילת ידיים - חובת הנטילה והגדרתה (א-ד), הטבלת ידיים (ה), תנאי מי הנטילה (ו-ט), שיעור המים (י), כלי הנטילה (יא-יב), כוח הנותן (יג-יד), ספקות (טו), אופן הנטילה (טז), הפטורים מהנטילה והזהירות בה (יז-כ).

    

  28m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ה

  ברכת הזימון - החייבים בברכת המזון (א), ברכת הזימון (ב-ה), החייבים בברכת הזימון (ו-ח), הצטרפות לזימון (ט-יד), הוצאה ידי חובה ברכת המזון (טו-טז), השומע זימון ולא אכל (יז). 2

    

  17m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ד

  מתי יש לחזור ולברך - ברכה בישיבה ובמקום שאכל (א), דין ספק ושכחה (ב), שינוי מקום (ג-ה), ברכות הפוטרות (ו), הפסקת הסעודה (ז-ח), ברכת הטוב והמטיב (ט), ברכה לנוכח המאכל והמשקה (י), מה כלול הסעודה (יא-יב).

    

  20m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ג

  מאכלי דגן - הגדרת חמשת מיני התבואה (א), ברכת דגן, קמח ופת (ב-ג), מעשה קדרה (ד), עיקר וטפל (ה-ז), פתים (ח), קביעת סעודה ופת הבאה בכיסנין (ט), אורז (י), ברכת 'מעין שלוש' (יא-יג).

    

  16m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - ב

  ברכת המזון - עיקר הברכה (א-ד), תוספות בזמנים שונים (ה-ח), שבע ברכות (ט-יא), דין השוכח (יב-יד).

    

  19m | Apr 25, 2023
 • הלכות ברכות - א

  כללי הברכות ועניית אמן - המצוה ומשמעות הברכות (א-ד), מטבע הברכות (ה-ו), תנאי הברכה (ז-ט), שמיעה והשמעה (י-יב), עניית אמן (יג-יד), ברכה שאינה צריכה (טו-כ).

    

  28m | Apr 25, 2023
 • הלכות ציצית - ג

  החיוב בציצית - בגד החייב בציצית (א-ד), ממה עשויים החוטים (ה-ז), זמן המצוה (ח), אין קדושה בציצית (ט1), החיוב במצוה (ט2-יא), מעלת המצוה (יב).

    

  21m | Apr 25, 2023
 • הלכות ציצית - ב

  התכלת - ההגדרה (א), הכנת הצבע והצביעה (ב-ג), בדיקה וחזקה (ד-ז), צבע הטלית והציצית (ח), אזהרה על התכלת והלבן (ט). 

    

  10m | Apr 25, 2023
 • הלכות ציצית - א

  עשיית הציצית - התכלת והלבן (א-ה), עשיית הציצית (ו-י), ציציות פסולות (יא-יח). 

    

  20m | Apr 25, 2023
 • הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה - י

  קדושת ספר התורה - סיכום הדברים הפוסלים (א), ספר תורה ותשמישי קדושה (ב-ד), דרכי השימוש בספרי קודש (ה-ט), מקום שמירת ספר תורה (י-יא2). 

    

  21m | Apr 25, 2023
 • הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה - ט

  עשיית ספר התורה - תכנון הספר (א-ט), ספר התורה שכתב הרמב"ם (י-יא), תפירת היריעות (יב-טו). 

    

  15m | Apr 25, 2023
הרמב"ם היומי 2 - ספר אהבה | הרב חיים סבתו
Loading...