• הלכות עבדים - ט
  העבד הכנעני והמנהג בו - הדרכים להיעשות עבד כנעני (א-ד), גוי שקנה עבד גוי (ה), אזהרות והגבלות על בעלי העבדים (ו1-ז2), יחס יהודי לעבד גוי (ח1-ח3).
  E75 - 9m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ח
  דרכים אחרות ליציאה לחירות - איסור למכור עבדו לגוי (א-ה), איסור למכור עבדו לחוצה לארץ (ו-ט), עבד שברח לארץ ישראל (י-יא2), מקרים שמותר למכור עבד לגויים (יב1-יב2), אבדן בעלות על העבד (יג-טז), עבד שעשה פעולות של בן חורין בפני רבו (יז1-יח), עבד שטבל לשם חירות (יט-כא).
  E74 - 16m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ז
  שחרור מוחלט ולמחצה - שחרור מוחלט מן האדון (א-ב2), שחרור שני עבדים בשטר אחד (ג1-ג2), שחרור חצי מן העבד (ד1-ו), חציו עבד וחציו בן חורין (ז1-ח), אין חזרה משחרור עבד (ט).
  E73 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ו
  דיני גט שחרור - גט שחרור באמצעות שליח (א), הנוסח המועיל לשחרור (ב), הצהרת האדון על שחרור עבדו (ג-ד2), דמיון בין גט שחרור לבין גט גירושין (ה1-ח2).
  E72 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ה
  יציאת עבד כנעני לחירות - קניין עבד כנעני ויציאתו לחירות (א), יציאה בכסף (ב1-ב2), יציאה בשטר (ג1-ג2), יציאה בראשי אברים (ד1-ו1), מכת החסרון בראשי אברים (ו2-י), הכוונה במכה בראשי אברים (יא-יג), העבד היוצא בראשי אברים (יד-יז).
  E71 - 14m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ד
  אמה עברייה - מכירת אמה עברייה (א1-ג2), שחרור אמה עברייה (ד1-ו2), הייעור (ז1-ט1), אי קיום הייעוד (ט2-י2), מי ראוי לקנות אמה עברייה (יא-יב), מכירת אמה עברייה אחר שנשתחררה (יג1-טז).
  E70 - 20m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ג
  אשת העבד; רציעה והענקה - פרנסת משפחת העבד (א1-ב), נשיאת שפחה גויה (ג-ה3), רציעת העבד (ו-ט2), תנאים לרציעה (י-יג), מענק שחרור (יד1-טו2).
  E69 - 14m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - ב
  קניין עבד עברי ויציאתו לחירות - דרכי קניין עבד עברי (א), משך עבדותו כשנמכר ליהודי (ב-ה), משך עבדותו כשנמכר לגוי (ו-ז2), קיזוז המחיר המשולם וחישוב שוויו (ח1-ט), קיזוז המחיר המשולם בגאולה לחצאין (י1-י2), מחילת האדון על יתרת הכסף (יא), דין עבד עברי שמת אדוניו (יב1-יב3), שילוח העבד בשעת יציאתו לחירות (יב4).
  E68 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות עבדים - א
  מכירת עבד עברי והמנהג בו - מציאות של עבד עברי (א1-א3), נשים וגרים אינם נמכרים לעבדות (ב), הגבלות על המכירה והקנייה (ג-ה), איסור עבודת פרך בעבד (ו1-ו4), מלאכת העבד לאדוניו (ז1-ח), יחס האדון כלפי עבדיו (ט1-ט2), חלות דיני עבד עברי (י).
  E67 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - י
  טענות ושבועות בין שותפים - גלגול שבועה עם שבועת השותפים (א1-א2), טענות על הצורך בשבועה או על החלוקה (ב1-ג), שבועת השותפים לכפרן (ד), שבועת השותפים אין בכוחה להוציא ממון (ה1-ה3), טענות על הלוואה לצד שלישי (ו1-ו2), שותף שפטר לווה שלווה מן השותפות (ו3-ו4).
  E66 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ט
  שבועה בטענת ספק - השבועה - מי נשבע ומתי (א1-א2), סכום התביעה בשבועה (ב-ג), שבועה כשאין עדים שהיה שותפו (ד1), הגדרת הנשבעים (ד2-ו), מתי לא ניתן להשביע (ז1-ט).
  E65 - 10m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ח
  המתעסק בבעלי חיים; אריס - התשלום למתעסק בבעלי חיים (א1-ג), משך קיום העסק (ד1-ד4), מנהג המקום (ד5), אריס (ה1-ו), שותפות יורשים (ז1-ז2).
  E64 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ז
  ממון שאבד; פרטי דיני מתעסק - הפסד גדול בעסק (א1-א5), האם מדובר בעסקה אחת או יותר (ב-ג3), כספי העסק שייכים לעסק (ד-ה2), המציע עסק לחברו (ו-ז2).
  E63 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ו
  המתעסק במעות והחלוקה - שותפות לעומת עסק (א1-א2), חוזה העסק ההלכתי (עסקא) (ב1-ב4), שכר יחסי קבוע למתעסק (ג1-ג2), חוזי עסק שאין בהם עמלה למתעסק (ד1-ד3), הצעה לידיעת חלוקת ההפסד מתוך הרווח ולהפך (ה1-ה5), דחיית ההצעה (ה6-ה7), הצעה נכונה יותר (ה8-ה9).
  E62 - 13m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ה
  הנהגת השותפים ודינים אחרים - תנאי השותפות (א1), חריגה מן התנאים (א2-ב3), שותף הקונה גם לעצמו (ג), זכות וטו (ד-ה), אונאה בשותפות (ו), אחד השותפים שזכה לעצמו (ז), חזקת השותפות (ח), חלוקת שותפות חד-צדדית (ט1-ט3), שותפות אסורה (י), שותף שמת (יא).
  E61 - 9m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ד
  יצירת שותפות וזמן פירוקה; רווח והפסד - יצירת השותפות (א1-ב2), אופן חלוקת הרווחים וההפסדים (ג1-ג3), העיתוי לפירוק השותפות (ד1-ה).
  E60 - 9m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ג
  שליח לדין, והרשאה - הרשאת שליח לדון (א1-א2), לשליח בעלות חלקית או משותפת על הנכסים (ב-ד), שליח בעדים (ה), הרשאה על נכסים שאפשר למכרם (ו1-ז6), ביטול הרשאה (ח), יחס בין המורשה לנתבע (ט-יא3).
  E59 - 14m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - ב
  זהות השליח; סרסור; אונס בשליחות - מי אינו נעשה שליח (א-ג2), שליח שהודיע או לא הודיע שהוא שליח (ד), קונה שדה בשם אחר (ה), הסרסור (ו1-ז), כלים שנלקחו למתנה או למכירה ונאנסו בדרך (ח1-ח2), אונס במקום שיש עדים (ט1-ט3).
  E58 - 11m - May 24, 2023
 • הלכות שלוחין ושותפין - א
  השליחות; שליח ששינה; שליח לתשלום חוב - מינוי שליח אינו צריך עדים וקניין (א), שליח שעבר או טעה (ב-ה1), קבלת מתנה מן המוכר (ה2), שליח לפריעת חוב (ו1-ו2), הכחשה בין השליח למלווה (ז1-ז3), שליח שבא עם כתב מן המלווה (ח1-ח2), ויכוח בין המלווה לבין הלווה כמה גבה השליח (ט).
  E57 - 12m - May 24, 2023
 • הלכות שכנים - יד
  דיני בן המצר (המשך) - זכות מוגבלת של בן המצר (א 1-ג), שווי השדה שנמכרה (ד1-ד2), קדימות במכירת שדה (ה1-ה2).
  E56 - 6m - May 24, 2023
Audio Player Image
הרמב"ם היומי 12 - ספר קנין | הרב חיים סבתו
Loading...