SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | שיעור ו - המוטיב הרביעי: פסח, מצה ומרור | הרב אליהו ליפשיץ

13m | Apr 7, 2022

מורה טוב יודע לגרום סקרנות לימודית, אך הסקרנות לבד אינה מספיקה, ומורה טוב צריך לתת מענה לסקרנות, ולהשאיר ביד התלמיד מענה החרוט בתודעתו. בשביל כך ממקדים חכמים את ההגדה כולה לשלושה מסרים קצרים - פסח, מצה ומרור.

והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...