SHOW / EPISODE

ביעור חמץ בשמיטה | תקראו אותם - פסח | הרב יהושע מגנס

22m | Apr 5, 2022

האם מותר לבער לפני פסח פירות שביעית שהם חמץ? מחד ישנו חיוב ביעור חמץ ומאידך יש דין של 'לאכלה ולא לשריפה'. במהלך השיעור מתבררת שאלה זו לאור דין שריפת תרומה, שגם בה יש דין 'משמרת תרומותיי'.והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...