SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | פרק ד - המוטיב השני: מתחיל בגנות ומסיים בשבח | הרב אליהו ליפשיץ

11m | Apr 5, 2022

אין סיפור ללא עלילה, וגם לסיפור יציאת מצרים יש עלילה. נחלקו האמוראים מהי העלילה, ואנו פוסקים כשני הדעות. משמעות הדבר שבליל הסדר אין אנו מספרים סיפור אחד על יציאת מצרים, אלא אנו מספרים שני סיפורים שונים.

והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...