SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ג

Episode 66
12m | May 24, 2023

הנכסים שנוטל מהם פי שניים - ירושת הבכור פי שניים במוחזק (א-ג), ירושת בכור בשבח ובמלוה (ד-ה), בכור שמכר חלקו או ויתר עליו (ו1-ו3), ירושת יבם כבכור (ז1-ח), יורשי שומרת יבם (ט).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...