SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ה

Episode 68
12m | May 24, 2023

ספק יורש - הכלל בספק יורש (א1), ספק זכר (א2-ב2), ספק מיהו האב (ג-ד3), ספק בבן היבמה מיהו האב (ה1-ה4), ספק בזמן מיתת המוריש (ו1-ט).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...