SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ט

Episode 72
13m | May 24, 2023

שותפות יורשים שטרם חילקו - יורשים קודם חלוקה - כשותפים (א), נכסים שהשביחו (ב-ה), רווחים מיורש שמונה כנציג המשפחה (ו), רווחים מהעוסקים בנכסי המשפחה (ז1-ח), הטוען לבעלות שטר חוב (ט-י), מזונות ופרנסה מנכסי הירושה (יא-יב2), שייכות דמי שושבינות (יג-יד), מימון הוצאות לנציג המשפחה (טו).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...