SHOW / EPISODE

הלכות טוען ונטען - יד

Episode 61
18m | May 24, 2023
חזקות נוספות שאינן מועילות - ראיית מי שחזקתם אינה מועילה (א-ב), בני מי שאין להם חזקה (ג-ד), חזקת גוי והבא מכוחו (ה-ו), חזקה בנכסי קטן (ז-ט), חזקה בנכסי הבורח (י), חזקה בנכסי אשת איש (יא), חזקה תקפה רק עם טענה (יב1-יב3), הבא מחמת ירושה (יג1-יג2), הקונה מקונה (יד1-יד2).
Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...