SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ו

Episode 69
11m | May 24, 2023

שינוי מכללי הירושה - אין לשנות חוקי הירושה (א), סמכות שכיב מרע בצוואה (ב1-ד), סמכות במתנה (ה-ז), תנאי בירושת בני זוג (ח), ירושת גוים וגרים (ט-י), יורשים שאינם הוגנים (יא-יב), הנחיה מוסרית לאי אפליית ילדים (יג).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...