SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ד

Episode 67
13m | May 24, 2023

נאמנות בקביעת היורשים - עדות על חזקת יורשין (א-ב), חזרה מעדותו (ג-ד), ייחוס בחזקת עבדים (ה-ו2), ירושה בחזקת קרבה (ז-ח4).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...