SHOW / EPISODE

הלכות טוען ונטען - יא

Episode 58
11m | May 24, 2023
חזקת קרקע ומחאה - חזקת שימוש שלוש שנים (א1-ב1), חובת המחאה כשנודע הדבר (ב2-ג2), שמירת שטר הבעלות (ד), הגעת המחאה למחזיק (ה-ו2), אופן המחאה (ז1-ח), שימוש בעלי השדה את המחזיק (ט-י).
Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...