SHOW / EPISODE

במדבר - פדיון הבן

13m | May 18, 2023

בשיעור נעסוק במצוות פדיון הבן, מהו מקור המצווה, מה יעשה בכור שלא נפדה בילדותו, האם האב יכול למנות שליח, ומה מהות החוב של האב לכהנים.

מסביב לפרשה תשפ"ג - הרב יואב פלדמן
Loading...