EPISODES
 • יסודות בעולם המצוות | כוונה במצוות (3) - מצוות שיסודן בתוצאה ומצוות דרבנן

  האם הצורך בכוונה במצוות קיים גם במצוות שבין אדם לחברו? נעסוק בחילוק יסודי של ר' אלחנן וסרמן בין מצוות שיסודן ב'מעשה' למצוות שעיקרן ב'תוצאה', והשלכת חילוק זה לגבי הצורך בכוונה, והמשמעות העמוקה של צורך זה. וגם: מדוע פסק השו"ע שהשואל את חברו כמה היום לעומר יאמר לו שאתמול היה כך וכך, ומה ניתן ללמוד מכאן לגבי הצורך בכוונה במצוות דרבנן?

  12m | Mar 1, 2023
 • יסודות בעולם המצוות | כוונה במצוות (2) - שיטת הרמב"ם בכוונה במצוות

  בפרק זה נעסוק בסתירה הקיימת בשיטת הרמב"ם בנוגע לפסיקת ההלכה בדין מצוות צריכות כוונה. האפשרויות השונות לתרץ את הסתירה ברמב"ם מובילות להבנה נוספת ביסוד הצורך בכוונה, המעלה לדיון את טיב הקשר שאמור להתקיים בין האדם לבין מעשה המצווה. וגם – כאיזה מההסברים בשיטת הרמב"ם פסק השו"ע הלכה למעשה?

  11m | Feb 22, 2023
 • יסודות בעולם המצוות | כוונה במצוות (1) - בין אדם למעשה

  בפרק הראשון בנושא 'מצוות צריכות כוונה' נציג את המחלוקת האמוראים והראשונים בנוגע לשאלה האם הכוונה מעכבת במצוות. ננסה להתחקות אחר משמעותה של הכוונה – למי שמצריך אותה – מה תפקידה ומה המקור לכך שהיא מעכבת מהתורה? האם הדבר נלמד מפסוק? סברה? ומה ניתן ללמוד ממנו לגבי מהותם של מעשי המצוות? האם ניתן 'לקיים מצווה' בלי להיות מודע לכך שאנחנו עושים את ציווי ה'?

  11m | Feb 16, 2023
 • מקץ שנת השמיטה (7) | הקהל: פרשת המלך וזכר להקהל בימינו

  מצוות הקהל מכונה במשנה פרשת המלך: האם באמת מקומו של המלך בקריאה כל כך מרכזי עד שהפרשייה קרויה על שמו? מה כוללת הקריאה בתורה באותו מעמד? על קבלת עול מלכות שמים ומצוות באמצעות המלך וחידוש ברית סיני וערבות מואב במעמד הקהל, בפרק החותם את סדרת מצוות 'מקץ שנת השמיטה'.

  11m | Oct 9, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (6) | הקהל: מצוות הקהל - זמנה ועניינה

  מקץ שבע שנים מצווה אותנו התורה במצווה נוספת - להקהיל את ה' במקום אשר יבחר ה'. כיצד יכלו חז"ל לפרש שחג הסוכות של השנה השמינית הוא עדיין 'במועד שנת השמיטה'? ומתי בדיוק בחג הסוכות המעמד אמור להתקיים? מאיזה גיל אמורים להשתתף במעמד ומה הקשר בין מעמד הר סיני לבין קיומו של המעמד הגדול רגע לפני שחוזרים לששת שנות מלאכה חדשות בשדה?

  10m | Oct 9, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (5) | פרוזבול : פרוזבול בעולם המודרני ?

  האם צ'ק שעוד לא נכנס לחשבון הבנק, מצריך פרוזבול? ומה לגבי כסף שנמצא בעובר ושב, או בפייבוקס וביט? האם בעולם הדיגיטלי שלנו אפשר להגדיר את הכספים הללו כהלוואה? על חברה בע"מ ואחווה חברתית, ועל החשיבות של תקנת הפרוזבול, גם במקום שבו יש פתרונות אחרים, בפרק האחרון בענייני מצוות שמיטת כספים.

  10m | Sep 16, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (4) | פרוזבול : יסוד תקנת הפרוזבול

  לדעת רוב הראשונים, תקנת הפרוזבול מבוססת על דין מוסר שטרותיו לבית דין. מדוע ביחס לבית הדין, לא חלה מצוות שמיטת כספים ומה הקשר בין ההלכה של מסירת שטרות, ליסודות העיוניים והרעיוניים של דין שמיטת כספים? ועוד – מה ענייננו של שטר הפרוזבול לדעת הרמב"ם ומדוע צריך להקנות ללווה קרקע, בפרק שלפניכם.

  10m | Sep 16, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (3) | דין איסורי או דין ממוני?

  האם מצוות שמיטת כספים מתחילה מהאיסור לתבוע את החוב, או מהפקעה ממונית של החוב שייך למלווה? שאלה זו חורזת כמה דיונים הנוגעים לדיני שמיטת כספים פרוזבול, וגם מחדדת את התפיסות הרעיוניות השונות בנוגע למהותה של המצווה. וגם, שמעתם פעם על 'שמיטה קטנה'? 

  10m | Aug 26, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (2) | גוי אחד בארץ!

  בפרק זה נציע כיוון חדש להבנת הקשר בין מצוות שמיטת כספים למצוות שמיטת הארץ, כיוון שמתחיל בהבנת עניינה של ארץ ישראל במשנת הרמב"ם, דרך מצוות קידוש החודש בספר המצוות, שיטת הרמב"ם באפשרות לחידוש הסמיכה ועוד.

  10m | Aug 26, 2022
 • מקץ שנת השמיטה (1) | וזה דבר השמיטה!?

  מצוות שמיטת כספים מופיעה בפרשת ראה תחת הכותרת 'מקץ שבע שנים תעשה שמיטה'. האם שמיטת כספים היא חלק ממצוות שנת השמיטה? מדוע היא חלה בחוצה לארץ ומה אפשר ללמוד ממיקום דיני שמיטת כספים בספר הטור, ובמשנה תורה לרמב"ם? 

  10m | Aug 26, 2022
עשר דקות של עיון | נושאים כלליים
Loading...