EPISODES
 • הלכות ערכים וחרמים - ח
  שומה והבאים לפדות; בזמן הזה; הדרכות - פדיון, שומה והכרזה (א-ד2), קדימת הבעלים בפדיון וחישוב החומש (ה1-ז), הקדשה בזמן הזה (ח-יא), הנחיה להקדשה (יב-יג2).
  13m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ז
  פדיון הקדשות - פדיון הקדש בכסף (א), הוספת חומש (ב-ו), תמורה בקודשי בדק הבית (ז), פדיון בשווי ההקדשה (ח-יא2), מעשה הקניין של הפודה (יב1-יג2), הקדשת נכסים משועבדים ופדיונם (יד1-טז3), בחינת שעבוד נכסים לפני פדיונם (יז-יט), אין חוששים לקול (כ).
  24m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ו
  הקדש וחרם - חרמי כהנים וחרמי שמים (א-ה2), כהן המחרים (ו-ז2), הקדשת קודשים (ח-יב), הקדשת בכור, מעשר, שקל וביכורים (יג-טז), הקדש וחרם בני אדם (יז-כ), המקדיש דבר שאינו שלו (כא), המקדיש דבר שאינו ברשותו (כב-כה), המקדיש דבר שלא בא לעולם (כו-לג), הקדש טעות (לד).
  28m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ה
  פדיון על ידי הבעלים; הקדשת הראוי למזבח - פדיון על ידי הבעלים (א1-ד), הקדשת הראוי למזבח (ה-י), העמדה והערכה (יא-יג), המקדיש לדמים (יד-יח), האומר 'ערכי עליי למזבח' (יט).
  20m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ד
  הקדשת שדות ופדיונן - שדה אחוזה ושדה מקנה (א), ערך שדה אחוזה (ב-ד2), פדיון שדה אחוזה (ה1-יב), מה כלול בשדה אחוזה (יג-יח), דיני יובל בשדה אחוזה מוקדש (יט-כה), פדיון שדה מקנה (כו-כח).
  30m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ג
  הישג יד הנודר; הגבייה - זמן הערך (א), הישג יד הנודר (ב-ז), דין הישג יד תלוי בניסוח (ח-יב), האחריות לתשלום והגבייה (יג-יח), הערכת הגבייה (יט1-כ).
  13m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - ב
  לשונות התחייבות שונות - ערכים ודמים באברי אדם (א-ד), לשונות שונות בהתחייבות דמים (ה-י), השימוש בכספי ההקדשות הערכים והדמים (יא-יג).
  10m | May 22, 2023
 • הלכות ערכים וחרמים - א
  ערך אדם ודמיו - מצוַת הערכים (א-ד), זהות הנערך והמעריך (ה-ח), הקדשת דמים לעומת הקדשת ערכים (ט-י), זהות המקדיש והמוקדש (יא-טז), ניסוח ההתחייבות (יז-כ), מת המקדיש או המוקדש (כא-כד).
  19m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - י
  צרעת עם טומאה בנזירות - הכלל (א1), תגלחות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת (א2-ג), קרבנות נזיר ספק מצורע וספק טמא מת (ד-ח3), נזיר שספק נטמא (ט), מצורע ודאי וספק טמא מת (י), ספק מצורע וטמא מת ודאי (יא), מצורע וטמא מת (יב-יג), הדרך הראויה לנזירות (יד).
  24m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ט
  בירורים בקרבנות - מותר מעות שהופרשו לנזירות (א-ב), מעות שהופרשו לנזירות באופן סתמי (ג-ז), נזירות שהתבטלה (ח-יג), ספק טומאה בנזירים (יד1-יט).
  16m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ח
  תגלחת וקרבנות טהרה - סיום הנזירות (א1-ד), הגילוח בתום הנזירות (ה-יא), שחיטת הבהמות (יב-יד), קרבנות מנזירות אביו שמת (טו1-יז), התחייבות לממן קרבן נזיר (יח-כ).
  19m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ז
  הטומאה הסותרת וסתירה לצורך מצוה - טומאות שהנזיר מגלח עליהן (א-ו1), טומאות שאין הנזיר מגלח עליהן (ו2-י), נזירות לעומת מצוות אחרות (יא-טו2).
  20m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ו
  סתירת הנזירות - סתירת הנזירות ביין או בגילוח (א-ב), סתירת הנזירות בטומאת מת (ג-י), תגלחת טומאה (יא-טו), טומאה שנודעה באיחור (טז1-כ2).
  20m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ה
  המדיר לאחר; תערובת, חילופים וגידולים - המדיר לאחר (א-ה), המדיר בנו מנכסיו (ו-ח), תערובת (י-יב), חילופים וגידולים (יג-טז).
  18m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ד
  נזירות כפולה; העובר על נזירותו - מועד התגלחת (א-ב), נזירות כפולה חופפת (ג1-ט), נזירות המותנית במועד עלום (י-יא), נזיר ששלמו ימי נזירותו (יב), טעות בהבנת הנזירות כנדר (יג-טז), המועד להפרת נזירות אישה (יז).
  16m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ג
  משך הנזירות - משך הנזירות (א-ה), הנודר כמה נזירויות (ו-י), נזיר עולם ונזיר שמשון (יא-יח2), נזירויות התלויות בפעולה אחת (יט).
  17m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - ב
  קבלה לא גמורה; הנוזר; המקום - קבלה לא גמורה (א-ב), המתפיס בנזירות (ג-ו), ספק נזירות (ז-יב), היכולים לנזור (יג-טו), גויים ונשים ועבדים בנזירות (טז-יט), מקום וזמן הנזירות (כ-כא2).
  22m | May 22, 2023
 • הלכות נזירות - א
  מצוַת הנזירות וקבלתה - המצוות הקשורות בנזירות (א-ד), ידות הנזירות (ה-ז), כינויי נזירות (ח), הנודר נזירות חלקית (ט-טז), נדרי נזירות מותנים (יז).
  18m | May 22, 2023
 • הלכות נדרים - יג
  אופן ההפרה והקיום; הנדר הראוי - אופן ההפרה והקיום (א-ג), ביטול נדרים (ד-ח), הפרה וקיום עתידיים או חלקיים (ט-י), הפרת נדר מותפס (יא-טו), שעת האמירה קובעת (טז-יח), חזרה מקיום הנדר או הפרתו (יט-כב4), הנדר הראוי (כג-כה2).
  23m | May 22, 2023
 • הלכות נדרים - יב
  הנדר המופר וזמן ההפרה - ההבדל בן האב לבעל (א), נדרים של עינוי נפש (ב-ו), נדרים שבינו לבינה (ז-ח), נדרים בחובת בני הזוג (ט-יא), היכולת להפר (יב-יד), המועד הקצוב להפרה (טו-יח1), עוברת על נדר שהופר (יח2-יט), חוסר ידיעה בהפרה והפרה בטעות (כ-כא).
  19m | May 22, 2023
הרמב"ם היומי 6 - ספר הפלאה | הרב חיים סבתו
Loading...