දෙවිඳුන්ගෙන් දුරස්ථ ජීවිතය | RedCircle
show-image

දෙවිඳුන්ගෙන් දුරස්ථ ජීවිතය

අපි දෙවිඳුන්ගෙන් කොතරම් ඈතින්ද?

Episodes

12. දෙවියන් වහන්සේට සමීප ජීවිතය (12.11.2020)
Show Details15min 29s
11. දෙවිදුන් වෙත නැවත ළංවෙමු (11.11.2020)
Show Details15min 7s
09. දේව අනුග්‍රහය (09.11.2020)
Show Details15min 29s
07. දේව භය ඇත්තා නපුර නොකරයි (07.11.2020)
Show Details15min 29s
06. දේව බිය (06.11.2020)
Show Details15min 46s
05. දුරස් වූ මිනිසාගේ තත්වය (05.11.2020)
Show Details16min 26s
04. අකීකරුකම අප දෙවිඳුන්ගෙන් දුරස් කරයි (04.11.2020)
Show Details13min 39s
03. දේව කරුණාවට ලංවන්න (03.11.2020)
Show Details15min 27s
02. මුළාවෙන් හැරෙන්න (02.11.2020)
Show Details14min 56s
01. වැරදි කෙනාට සවන් දීම (01.11.2020)
Show Details15min 42s