EPISODES
 • Tiráž

  -

  0m | Apr 30, 2020
 • 87/87 • Nanebovstúpenie

  Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi z Jeruzalema na Olivový vrch. Požehnal ich a odišiel k svojmu Otcovi.

  18m | Apr 30, 2020
 • 86/87 • Posledné stretnutie

  V Galilei sa na úpätí vrchu stretlo mnoho Ježišových nasledovníkov. On ich uistil o svojej láske, obdaril svojou mocou a poslal ich, aby hlásali jeho posolstvo po celom svete.

  37m | Apr 30, 2020
 • 85/87 • Znova pri jazere

  Pri Galilejskom jazere sa učeníci opäť stretli s Ježišom. Kristus položil Petrovi tri závažné otázky a odhalil mu jeho i Jánovu budúcnosť.

  21m | Apr 30, 2020
 • 84/87 • Stretnutie s učeníkmi

  Po stretnutí s dvomi mužmi na ceste do Emauz sa Ježiš zjavil aj ostatným učeníkom.

  18m | Apr 30, 2020
 • 83/87 • Na ceste do Emauz

  Po svojom vzkriesení sa Ježiš zjavil aj dvom učeníkom, ktorí sa na ceste do Emauz práve rozprávali o udalostiach uplynulých dní v Jeruzaleme.

  13m | Apr 30, 2020
 • 82/87 • Správa o vzkriesení

  K Ježišovmu hrobu sa ráno vybrali ženy, aby pomazali jeho teloHrob však bol prázdny a ženy počuli radostnú správu, že Ježiš vstal z mŕtvych.

  16m | Apr 30, 2020
 • 81/87 • Zmŕtvýchvstanie

  Ježiš vstal z mŕtvych napriek tomu, že hrob bol zapečatený a strážený. Šírenie správy o jeho vzkriesení nebolo možné zastaviť.

  19m | Apr 30, 2020
 • 80/87 • V hrobe

  Ježiš bol uložený do hrobu Jozefa z Arimatie. Záverečné udalosti jeho života priviedli mnohých k premýšľaniu.

  31m | Apr 30, 2020
 • 79/87 • Význam Ježišovej obete

  Ježiš Kristus na zemi žil a zomrel preto, aby ukončil veľký spor vekov a vybojoval víťazstvo nad silami zla.

  23m | Apr 30, 2020
 • 78/87 • Ukrižovanie

  Ježiša priviedli na Golgotu, kde bol ukrižovaný. Po hroznom utrpení zvolal: „Je dokonané“ a zomrel.

  50m | Apr 30, 2020
 • 77/87 • Rozsudok

  Ježiša predviedli pred rímskeho prokurátora Piláta. Ten vyhlásil, že Ježiš je nevinný, ale na naliehanie ľudu im ho vydal na ukrižovanie.

  55m | Apr 30, 2020
 • 76/87 • Judáš

  Ježiš prijal Judáša medzi učeníkov a prejavoval mu rovnakú starostlivosť a lásku ako všetkým ostatným. Judáš ho však nakoniec zradil.

  22m | Apr 30, 2020
 • 75/87 • Súd

  Ježiš bol vypočúvaný Annášom, Kaifášom i veľradou. Všetci ho odsúdili na smrť.

  45m | Apr 30, 2020
 • 74/87 • V Getsemanskej záhrade

  Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady, kde prežil ťažké prípravy na nadchádzajúce udalosti. Judáš ho zradil a on bol zatknutý.

  33m | Apr 30, 2020
 • 73/87 • Nebojte sa

  Po poslednej večeri sa Ježiš snažil pripraviť učeníkov na udalosti budúcich dní a uistiť ich o tom, že z budúcnosti nemusia mať strach.

  56m | Apr 30, 2020
 • 72/87 • Posledná večera

  Pri poslednej večeri, ktorú Ježiš strávil s učeníkmi, označil svojho zradcu a ustanovil aj novú slávnosť – prijímanie chleba a vína.

  26m | Apr 30, 2020
 • 71/87 • Príklad pokory

  Pred veľkonočnou večerou umyl Ježiš učeníkom nohy a dal im tým príklad pravej pokory.

  25m | Apr 30, 2020
 • 70/87 • Ježišovo pravidlo

  Na Olivovom vrchu vysvetlil Ježiš svojim učeníkom, čo je vo vzťahu k druhým ľuďom najdôležitejšie.

  14m | Apr 30, 2020
 • 69/87 • Proroctvo o budúcnosti

  Keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi na Olivovom vrchu, odhalil im niektoré z budúcich udalostí.

  30m | Apr 30, 2020
Cesta lásky
Loading...