Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه | RedCircle
show-image

Chai With Banafsheh/ چای با بنفشه

چای از شما؛ قصه از من

Episodes

قسمت شصت و سوم: داستان هفت پیکر
Show Details37min 16s
قسمت شصت و دوم: داستان هفت پیکر
Show Details36min 54s
فصل دوم: داستان هفت پیکر (مقدمه)
Show Details19min 6s
قسمت شصتم: داستان خسرو و شیرین
Show Details1hr 21min
قسمت پنجاه و نهم: داستان خسرو و شیرین
Show Details1hr 8min
قسمت پنجاه و هشتم: داستان خسرو و شیرین
Show Details55min 45s
قسمت پنجاه و هفتم: داستان خسرو و شیرین
Show Details46min 8s
قسمت پنجاه و ششم: داستان خسرو و شیرین
Show Details47min 16s
قسمت پنجاه و پنجم: داستان خسرو و شیرین
Show Details53min 16s
قسمت پنجاه وچهارم: داستان خسرو و شیرین
Show Details53min 15s
قسمت پنجاه و سوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details51min 52s
قسمت پنجاه و دوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details54min 25s
قسمت پنجاه و یکم: داستان خسرو و شیرین
Show Details49min 57s
قسمت پنجاهم: داستان خسرو و شیرین
Show Details46min 16s
قسمت چهل ونهم: داستان خسرو و شیرین
Show Details47min 26s
قسمت چهل وهشتم: داستان خسرو و شیرین
Show Details42min 7s
قسمت چهل وهفتم: داستان خسرو و شیرین
Show Details46min 51s
قسمت چهل و ششم: داستان خسرو و شیرین
Show Details48min 25s
قسمت چهل و پنجم: داستان خسرو و شیرین
Show Details46min 5s
قسمت چهل و چهارم: داستان خسرو و شیرین
Show Details49min 37s
قسمت چهل و سوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details54min 24s
قسمت چهل و دوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details58min 27s
قسمت چهل ویکم : داستان خسرو و شیرین
Show Details50min 43s
قسمت چهلم : داستان خسرو و شیرین
Show Details52min 20s
قسمت سی و نهم: داستان خسرو و شیرین
Show Details1hr 2min
قسمت سی و هشتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details33min 38s
قسمت سی و هفتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details30min 15s
قسمت سی و ششم : داستان خسرو و شیرین
Show Details52min 44s
قسمت سی و پنجم : داستان خسرو و شیرین
Show Details47min 21s
قسمت سی و چهارم : داستان خسرو و شیرین
Show Details45min 32s
قسمت سی و سوم : داستان خسرو و شیرین
Show Details44min 45s
قسمت سی و دوم : داستان خسرو و شیرین
Show Details39min 11s
قسمت سی و یکم : داستان خسرو و شیرین
Show Details45min 17s
قسمت ویژه نظامی
Show Details47min 23s
قسمت سی ام : داستان خسرو و شیرین
Show Details40min 26s
قسمت بیست و نهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details33min 57s
قسمت بیست وهشتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details45min 4s
قسمت بیست وهفتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details29min 59s
قسمت بیست وششم : داستان خسرو و شیرین
Show Details56min 56s
قسمت بیست و پنجم : داستان خسرو و شیرین
Show Details32min 32s
قسمت بیست و چهارم : داستان خسرو و شیرین
Show Details30min 45s
قسمت بیست و سوم : داستان خسرو و شیرین
Show Details36min 26s
قسمت بیست و دوم : داستان خسرو و شیرین
Show Details44min 6s
قسمت بیست و یکم : داستان خسرو و شیرین
Show Details1hr 3min
قسمت بیستم : داستان خسرو و شیرین
Show Details31min 55s
قسمت نوزدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details58min 16s
قسمت هجدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details35min 36s
قسمت هفدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details26min 40s
قسمت شانزدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details24min 38s
قسمت پانزدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details23min 18s
قسمت چهاردهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details22min 35s
قسمت سیزدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details24min 32s
قسمت دوازدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details26min 35s
قسمت یازدهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details25min 2s
قسمت دهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details21min 1s
قسمت نهم : داستان خسرو و شیرین
Show Details23min 15s
قسمت هشتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details28min 24s
قسمت هفتم : داستان خسرو و شیرین
Show Details20min 2s
قسمت ششم : داستان خسرو و شیرین
Show Details26min
قسمت پنجم : داستان خسرو و شیرین
Show Details21min 4s
قسمت چهارم: داستان خسرو و شیرین
Show Details18min 33s
قسمت سوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details21min 6s
قسمت دوم: داستان خسرو و شیرین
Show Details17min 26s
قسمت اول: داستان خسرو و شیرین
Show Details26min 25s