show-image

ANDC

Lật ngược lại thì thế giới này sẽ đúng